4.1.5 Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään hiusalan yrittäjyyteen ja yritystoimintaan käytännönläheisesti.
Työskentelyssä korostuu asiakaslähtöinen ja yrityksen laatutavoitteiden mukainen työskentely. Opinnossa opitaan hinnoittelemaan, markkinoimaan ja myymään asiakkaille palveluja, tuotteita ja edistämään toiminnalla kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta. Opiskelija laatii yrityksen kannattavuuslaskelmia ja suunnittelee ammattialan yritystoimintaa sekä arvioi vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan toimia hiusalan yrittäjänä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia
 • toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia
 • toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon työterveyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • asiakaslähtöisen työskentelyn yritystoiminnassa
 • ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen
  hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita
 • arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan hiusalan yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoimintaa
 • laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia
 • edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta
 • arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa hiusalan toimintamahdollisuuksia
 • ottaa työssään huomioon kuluttajaoikeuden ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet
 • verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi.
Kirijakso Opiskelijan siirtymistä hiusalan opintoihin tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna.


Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B
Ajoituskaavio, YO

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt TTutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja työssäoppimisessa alan yrityksessä. Osa opinnoista toteutetaan asiakaspalvelussa.

Työn perustana olevassa tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työnperustana olevan tiedonhallinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiset opinnot on opiskeltu tutkinnon osan alkaessa.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä- ja vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Parturi-kampaajan osaamisalan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien ymmärtäminen, oman työn kehittäminen ottaen huomioon yhteiskunnalliset muutokset.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: vastuullisuus, yhteistyökyky, kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen

Ammattietiikka: ammattietiikan arvokysymykset ja niiden noudattaminen, vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: ottaa työssään huomioon työturvallisuuden ja tietää alansa tärkeimmät määräykset.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan oma-aloitteisuutena, tunnollisuutena, rohkeutena ja kekseliäisyytenä. Hän on työtään arvostava työntekijä.