Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Hiusalan markkinointi- ja palvelutaidot (1/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakkaiden palveleminen ja asiakaslähtöisyys

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Opiskelija perehtyy asiakaslähtöisiin palvelu-, myynti- ja markkinointitaitoihin sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin. Opiskelija selvittää asiakaslähtöisyyden, tasa-arvoisuuden ja ammattietiikan merkityksen hiusalan asiakaspalvelussa ja palvelee asiakkaita näiden periaatteiden mukaisesti parturi-kampaajan työtehtävissä. Hän tutustuu asiakastyytyväisyyden merkitykseen, haastavien asiakastilanteiden hoitamiseen ja valitusten käsittelyyn.
Asiakasohjaus, tuotteiden ja palveluiden myynti Opiskelija harjaannuttaa asiakasohjaus- ja myyntitaitojaan syventämällä tuoteosaamistaan ja harjoittelemalla tarvekartoitusta, kyselytekniikkaa, aktiivista kuuntelua, argumentointia, asiakkaan kohtaamista, asiakkaan vastaväitteisiin ja palautteeseen vastaamista harjoitusten ja asiakaspalvelutyön avulla.
Eri kulttuuritaustaiset asiakasryhmät

Erilaiset asiakasryhmät

Opiskelija toteuttaa yksin, parityönä tai pienryhmässä pienimuotoisen projektin, jossa hän perehtyy valitsemaansa asiakasryhmään, heidän erityispiirteisiinsä ja palveluunsa. Hän suunnittelee ja toteuttaa kohderyhmälle asiakashankintakampanjan, perehdyttää työyhteisön asiakasryhmän kulttuurisiin piirteisiin tai erityistarpeisiin ja palvelee asiakkaita heidän tarpeensa huomioiden.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa alan palvelumainoksen, jossa hän ottaa huomioon kohderyhmän ja kausivaihtelun tarpeet.

Laadukas ja kustannustehokas palvelu Asiakaspalvelussa opiskelija työskentelee laatutavoitteet huomioiden, tuotteita tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti käyttäen sekä huomioimalla käyttämänsä työajan kustannuksena.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään oppimistehtäviä ja verkkotehtäviä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa hiusalan markkinointi- ja asiakaspalvelutaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee suunnitelmansa, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa ja saa opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. tiedonhankinnassa, työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitotehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Tuote-esittely, jossa painotetaan tuotetuntemusta ja myyntiargumenttien hallintaa
  2. Tarvekartoitus, jossa asiakkaalle pyritän löytämään sopivat hiustenhoito- ja muotoilutuotteet
  3. Asiakasryhmä: opiskelija perehtyy valittuun asiakasryhmään, sen piirteisiin ja tarpeisiin sekä näiden merkitykseen parturi-kampaajan työn näkökulmasta.

Opiskelijan edistymistä seurataan ja ohjataan kokoavasti, sekä itsearviointitaitoa kehitetään digitaalista portfoliota hyödyntäen.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Hiusalan yrityksessä toimiminen (2/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yritystoiminnan suunnittelu ja arvioiminen

Palvelujen hinnoittelu

Oman työn hinnoittelu

Opiskelija laatii tarvittavat suunnitelmat vuokratuoli-tai sopimusyrittäjälle. Suunnitelmissa arvioidaan omia vahvuuksia ja heikkouksia vuokratuoli- ja sopimusyrittäjänä. Suunnitelmat sisältävät liikeideat osineen sekä tarvittavat laskelmat.

Opiskelija hinnoittelee oman työnsä ottaen huomioon työhön liittyvät kiinteät ja muuttuvat kustannukset.

Kuluttajan oikeudet ja kuluttajansuoja

Työehtosopimus

Opiskelija tietää työehtosopimusjärjestelmän ja kuluttajasuojan tuomat velvollisuudet ja oikeudet yrittäjän kannalta.
Kannattavuus Opiskelija ryhmittelee hiusalan palveluita taloudellisesti kannattaviin kokonaisuuksiin. Hän harjoittelee yrityslaskentaa ja hinnoittelua esimerkkien ja tunnilla tehtävien arvioitavien harjoitusten avulla.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta sekä yritys- ja tutustumiskäyntejä.

Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tietotekniikkaa ja erilaisia medioita mm. tiedonhaussa, markkinoinnissa, laskelmien ja suunnitelmien laadinnassa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa yritystoiminnan suunnitteluun ja arvioimiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittaviin suunnitelmiin vuokratuoli- tai sopimusyrittäjälle ottaen huomioon työhön liittyvät kiinteät ja muuttuvat kustannukset

Opettaja ohjaa opiskelijaa laatimaan liikeideat osineen, tarvittavat laskelmat sekä arvioimaan omia vahvuuksia ja heikkouksia.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ryhmittelemään hiusalan palvelut taloudellisesti kannattaviin kokonaisuuksiin.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain oppimistehtävien avulla ja oppimisen varmistavalla taitotehtävällä, joka edustaa olennaisinta osaamista. Oppimisen varmistavista taitotehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistaminen eri menetelmin:

Oppimisen varmistava taitotehtävä:

  1. Kirjallinen (tai tarvittaessa suullinen) tehtävä, jolla osoitetaan työelämäkokonaisuuden keskeisten taitojen hallinta.

Opiskelijan edistymistä seurataan ja ohjataan kokoavasti, sekä itsearviointitaitoa kehitetään digitaalista portfoliota hyödyntäen.

Muuta tietoa Opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

Hiusalan asiakaspalvelu (3/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimiminen työssä ja työyhteisössä

Terveyden turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioonottaminen

Opiskelija toimii hiusalan työtehtävissä hiusalan yrityksessä ja osana hiusalan työyhteisöä. Opiskelija edistää työssään terveyttä ja työkykyä noudattamalla työyhteisön sääntöjä ja määräyksiä. Opiskelija toimii asiakkaan tarpeet huomioiden yrityksen laatutavoitteiden ja kestävän kehityksen mukaisesti sekä huomioi työskentelyssään taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden.
Asiakkaiden palveleminen ja asiakasohjaus ja myynti

Tuotteiden ominaisuuksien arviointi

Yhteistyö ja verkostoituminen

Opiskelija tutustuu hiusalan tuotteisiin. Hän perehtyy vähintään yhteen pesu- ja hoitotuotesarjaan sekä muotoilutuotesarjaan. Opiskelija palvelee asiakkaita ja ohjaa heitä hiusten kotihoidossa. Hän myy ja suosittelee tuotteita ja lisäpalveluita.

Opiskelija verkostoituu vähintään kahden oman alansa sidosryhmään kuuluvan toimijan kanssa koti- ja/tai ulkomailla.

Markkinointikeinot ja kausivaihtelut

Palvelutarjonnan arvioiminen

Opiskelija selvittää työssäoppimispaikan käyttämät markkinointikeinot ja markkinoinnin kausivaihtelut sekä yrityksen tarjoamat palvelut erillisen oppimistehtävän avulla.

Opinnot suoritetaan työssäoppimisjaksolla. Arvioinnin tukena käytetään tehtäviä ja verkko-opetusta

Sisäistä yrittäjyyttä, oman toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta harjoitellaan koko opintojen ajan oppilaitoksessa työsalissa, työssäoppimisjaksoilla ja oppitunneilla tehtävien harjoitusten avulla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa asiakaspalvelussa, asiakkaan kotihoidon ohjauksessa ja tuotemyynnissä.
Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa.

Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle jatkuvaa palautetta.

Opiskelijan edistymistä seurataan ja ohjataan kokoavasti, sekä itsearviointitaitoa kehitetään digitaalista portfoliota hyödyntäen.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.