4.1.2 Kampaukset ja ehostus 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla teknikoilla sekä suunnitellaan ja toteutetaan päivä- ja juhlaehostuksia. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan toiveet, tarpeet, tilaisuuden luonne, muoti ja muoto-oppi. Asiakkaille suositellaan ja myydään kotihoitotuotteita ja ohjataan niiden käytössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikoilla
 • pestä asiakkaan hiukset
 • viimeistellä kampaukset
 • käyttää kampauksissa tarvittavia tuotteita, työvälineitä ja materiaaleja
 • kiinnittää hiuslisän/valkin tai koristeen
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia ehostuksia
 • käyttää ehostuksessa tarvittavia tuotteita ja työvälineitä
 • ottaa huomioon muodin kampauksia ja ehostuksia suunnitellessaan
 • ottaa huomioon muoto-opin kampauksissa ja ehostuksissa
 • suositella ja myydä asiakkaalle kampaukseen ja ehostukseen sopivia kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • ottaa huomioon yrittäjyyden ja vastuullisuuden toiminnassaan
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään.
Kirijakso Opiskelijan siirtymistä hiusalan opintoihin tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. ja 2. vuonna


Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B
Ajoituskaavio, YO

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.
Ryhmäopetus toteutetaan hiusalan työluokissa. Työtaidot opetellaan, harjaannutetaan ja syvennetään harjoituspäihin, pariharjoituksina ja asiakkaille asiakaspalvelussa.

Työn perustana olevan tiedon hallinnassa hyödynnetään verkko-materiaaleja ja oppimistehtäviä.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 8 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevassa tiedonhallinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp
Yhteiskuntataidot, 1 osp,
Valinnainen, Tieto- ja viestintätekniikka, 1 osp
Valinnaisia yhteisiä opintoja hopsin mukaan, 4 osp
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Parturi-kampaajan osaamisalan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän osoittaa aktiivisuutta, luovuutta ja uutteruutta. Hänellä on myös kokeilun ja kilpailun halua.