4.2.1 Asiakkaan tyylipalvelut 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaille erilaisia asiakkaan tyyliä tukevia palvelukokonaisuuksia eri tilaisuuksiin (hiukset, ehostus, pukeutuminen). Suunnittelussa huomioidaan muodin ja tyylin erityispiirteet, etikettisäännöt, asiakkaan ihon väri, kasvojen ja vartalon mittasuhteet sekä persoonalliset ja kulttuuriset ominaisuudet. Asiakasta neuvotaan ulkoiseen olemukseen liittyvissä asioissa, suositellaan ja myydään tyylipalveluja.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

 • suunnitella erilaisia asiakkaan tyyliä tukevia palvelukokonaisuuksia eri tilaisuuksiin (hiukset, ehostus, pukeutuminen)
 • ottaa huomioon muodin ja tyylin erityispiirteitä
 • hyödyntää etikettisääntöjä tyylipalveluissa
 • ottaa huomioon asiakkaan ihon värin, kasvojen ja vartalon mittasuhteet sekä persoonalliset ja kulttuuriset ominaisuudet
 • toteuttaa suunnitelman mukaisen tyyliä tukevan palvelukokonaisuuden asiakkaalle
 • neuvoa asiakasta ulkoiseen olemukseen liittyvissä asioissa
 • suositella ja myydä tyylipalveluja
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • hyödyntää työssään eri ilmaisukeinoja ja tietotekniikkaa
 • toimia erilaisissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomista, terveellistä ja turvallista työympäristöä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • arvioida omaa työtään.
Kirijakso Opiskelijan siirtymistä hiusalan opintoihin tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Työtaidot opitaan parityöskentelyn avulla ja omille malleille sekä asiakkaille toteutettuina. Asiakaspalvelussa tapahtuva taitojen syventäminen korostuu.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevassa tiedonhallinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Yhteiset opinnot on suoritettu.
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys
Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän on itsenäinen niin työn toteutuksessa kuin opinnoissaan. Hänellä on määrätietoisuutta ja halua kantaa vastuuta.