4.2.2 Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaille erilaisia spa- tai hoito- ja muotoilukokonaisuuksia hiuksille, parralle ja hiuspohjalle. Suunnittelussa huomioidaan hiusten ja ihon anatomia, ajankohtainen tyyli, muoti ja tuotetietous. Asiakkaille suositellaan ja myydään ihon, hiusten ja hiuspohjan käsittelyjä ja ohjataan asiakkaita kotituotteiden käytössä.

Tutkinnon osassa tehdään juhla- ja teemakampauksia eripituisiin hiuksiin, hiustenpidennyksiä ja rastoja sekä opitaan tekemään käsihoito tai rakennekynnet asiakkaalle.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella erilaisia hoito- ja muotoilukokonaisuuksia
 • hyödyntää hoito- ja muotoilukokonaisuuksien suunnittelussa tuotetuntemustaan, hiusten ja ihon anatomian tietojaan sekä ajankohtaista tyyliä ja muotia
 • tehdä erilaisia spa- tai hoitokokonaisuuksia hiuksille, parralle ja hiuspohjalle
 • tehdä erilaisia hiusten ja parran muotoilukokonaisuuksia
 • tehdä eripituisiin hiuksiin juhla- ja teemakampauksia ja kiinnittää erilaisia koristeita kampauksiin
 • kiinnittää irtohiuksia, tehdä hiusten pidennyksiä ja rastoja
 • tehdä käsihoidon tai rakennekynnet asiakkaalle
 • käyttää muotoilukokonaisuuksissa tarvittavia työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita
 • suositella ja myydä ihon, hiusten ja hiuspohjan käsittelyjä ja ohjata asiakasta kotituotteiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • arvioida omaa työtään.
Kirijakso Opiskelijan siirtymistä hiusalan opintoihin tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B
Ajoituskaavio, YO

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Ryhmäopetus toteutetaan hiusalan työluokissa. Työtaitoja harjoitellaan harjoituspäihin, pariharjoituksina ja asiakkaille asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelussa tapahtuva taitojen syventäminen korostuu.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevassa tiedonhallinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Yhteiset opinnot on suoritettu.
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys
Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän on itsenäinen niin työn toteutuksessa kuin opinnoissaan. Hänellä on määrätietoisuutta ja halua kantaa vastuuta.