4.2.4 Hiuskosmetiikan myynti 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa työskennellään yrityksessä hiusalan kosmetiikan myyntitehtävissä. Asiakkaita ohjataan hiusten hoitamiseen liittyvissä asioissa ja heille myydään tarpeisiin sopivia tuotteita, tarvikkeita ja välineitä. Opinnossa syvennetään tuotetuntemusta, myyntitekniikkaa ja asiakaspalvelutaitoja.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • ohjata ja neuvoa asiakkaita hiusten hoidossa sekä myydä hiusalan tuotteita, välineitä ja tarvikkeita
 • perustella tuotteiden ominaisuuksia ja myymiään tuotteita
 • toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti
 • työskennellä asiakaslähtöisesti
 • ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia
 • ylläpitää työyhteisönsä ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään.
Kirijakso Hiusalan opiskelijaa ohjataan ja perehdytetään opintoihin koko opiskelun ajan. Opintojen alussa opiskelijan siirtymistä hiusalan opiskelijaksi tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin. Opintojen edetessä opiskelijalle selvitetään tutkinnon osittain ja työelämäkokonaisuuksittain mm. keskeiset taidot, opiskelutavat, oppimisen ja osaamisen arviointi.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Suoritetaan kokonaan työssäoppimisessa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiset opinnot on opiskeltu tutkinnon osan alkaessa.
Muuta tietoa Opiskelijan tulee kyetä toimimaan erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelussa voidaan hyödyntää myös kielitaitoa. Asiakaspalvelun ja myyntityön järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, siistiä ja asiallista ulkoasua sekä säännöllistä työaikojen noudattamista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän on itsenäinen niin työn toteutuksessa kuin opinnoissaan. Hänellä on määrätietoisuutta ja halua kantaa vastuuta.