Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot (2 osp)
Hiusalan ammattisanaston tunteminen Opiskelija osaa käyttää hiusalan käsitteitä käytännön tilanteissa. Hän osaa selostaa työvaiheet ja osaa kertoa työskentelystään alan käsitteistöä käyttäen.
Hiusalan kannalta keskeisen tiedon hankinta

Tekijänoikeuksien tunteminen

Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen

Opiskelija laatii valitsemastaan hiusalan työvälineestä, alaan liittyvästä työstä, tuotteesta tai muusta ammatillisesta aiheesta kirjallisen raportin ja suullisen esityksen käyttäen täsmällisiä ammattitermejä huomioiden tekijänoikeudet. Opiskelija käyttää suullisen esityksen tukena havaintomateriaalia ja huomioi tilanteen vaatiman kielen ja asiatyylin.
Hiusalan työselostusten ja ohjeiden tulkitseminen ja laatiminen

Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen

Opiskelija etsii aktiivisesti tietoa hiusalasta ja tutustuu hiusalan teksteihin, kuten tuoteselostuksiin, työselostuksiin ja ohjeisiin. Hän laatii referaatin, työselostuksen ja ohjeen oikeinkirjoitusta noudattaen luku- ja opiskelustrategioita hyödyntäen.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Hän osallistuu hiusalan ajankohtaisiin aiheisiin liittyvään keskusteluun ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen käyttäen alan käsitteistöä.
Media ja kulttuuri (1 osp)
Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen

Hiusalan mediataitojen omaksuminen

Opiskelija etsii tietoa internetistä ja tarkastelee eri kirjallisuus- ja medialähteiden kautta äidinkielen ja eri kulttuurien ominaispiirteitä ja vieraiden kielten asemaa Suomessa ja suomen kielen asemaa maailmanlaajuisesti. Opiskelija osaa mukauttaa viestintäänsä ja vuorovaikutustaan erilaisiin kulttuurisiin tilanteisiin sopivaksi.
Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen

Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi

Opiskelija käyttää ja arvioi hiusalan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä. Hän laatii raportin ajankohtaisesta hiusalan aiheesta.
Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä Opiskelija esittelee suullisesti ja raportoi kirjallisesti oppimiaan ammatillisia taitoja hyödyntäen verkkoviestintää ja digitaalisia ympäristöjä. Hän huomioi suullisessa ilmaisussaan selkeyden ja tarkoituksenmukaisuuden.
Työelämän viestintä (2 osp)
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii hiusalan asiakirjoja.
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita luokassa ja mahdollisuuksien mukaan eri työympäristöissä.
Työssäoppimisen raportointi Opiskelija kirjoittaa työssäoppimisraportin, jossa erittelee ja arvioi omaa osallistumistaan työelämän vuorovaikutustilanteisiin, erittelee oppimiaan työtehtäviä ja esittelee työssäoppimispaikkaansa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa hiusalasta lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tuotantosuunnitelmia, markkinointikirjeitä ja tarjouspyyntöjä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Opiskelutaidot (2 osp), Media ja kulttuuri (1 osp) ja
Työelämän viestintä (2 osp) suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana.