Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen sovelluksen pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot (2 osp)
Sana- ja ilmaisuvarannon laajentaminen

Hiusalan ammattisanaston tunteminen

Opiskelija laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan. Opiskelija nimeää hiusalan käsitteitä käytännön tilanteissa ja etsimällä tietoa sähköisistä tiedonlähteistä. Hän oppii työvaiheiden nimitykset ja osaa kertoa työskentelystään hiusalan työtehtävissä alan käsitteistöä käyttäen.
Hiusalan kannalta keskeisen tiedon hankinta

Tekijänoikeuksien tunteminen

Työselostusten ja ohjeiden tulkitseminen ja laatiminen

Opiskelija laatii valitsemastaan hiusalan työvälineestä, alaan liittyvästä työstä, tuotteesta tai muusta ammatillisesta aiheesta kirjallisen raportin ja suullisen esityksen käyttäen täsmällisiä ammattitermejä huomioiden tekijänoikeudet. Opiskelija käyttää suullisen esityksen tukena havaintomateriaalia ja huomioi tilanteen vaatiman kielen ja asiatyylin.
Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen ja suomen kielen rakenteiden hallinta Opiskelija etsii aktiivisesti tietoa hiusalasta ja tutustuu hiusalan teksteihin, kuten tuoteselostuksiin, työselostuksiin ja ohjeisiin. Hän laatii referaatin, työselostuksen ja ohjeen oikeinkirjoitusta noudattaen ja kielen rakenteiden hallintaa osoittaen.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä hiusalan puhetilanteisiin liittyvää viestintää osallistumalla hiusalan ajankohtaisiin keskusteluihin ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen käyttäen alan käsitteistöä.
Media ja kulttuuri (1 osp)
Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen

Hiusalan mediataitojen omaksuminen

Opiskelija etsii tietoa sähköisistä tiedonlähteistä ja vertaa eri kirjallisuus- ja medialähteiden avulla suomen kieltä ja kulttuuria omaan kieleen ja kulttuuriin.

Hän toimii kielellistä ja kulttuurista osaamistaan hyödyntäen hiusalan työskentelytilanteissa ammattiluokassa.

Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen

Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi

Opiskelija käyttää ja arvioi hiusalan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä. Hän laatii raportin ajankohtaisesta hiusalan aiheesta.
Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä Opiskelija esittelee suullisesti ja raportoi kirjallisesti oppimiaan ammatillisia taitoja hyödyntäen verkkoviestintää ja digitaalisia ympäristöjä. Hän huomioi suullisessa ilmaisussaan selkeyden ja tarkoituksenmukaisuuden.
Työelämän viestintä (2 osp)
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii hiusalan asiakirjoja.
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita luokassa ja mahdollisuuksien mukaan eri työympäristöissä. Opiskelija etsii sähköisistä lähteistä tietoa ja raportoi hiusalan työtilannetta.
Työssäoppimisen raportointi Opiskelija kirjoittaa työssäoppimisraportin, jossa erittelee ja arvioi omaa osallistumistaan työelämän vuorovaikutustilanteisiin, erittelee oppimiaan työtehtäviä ja esittelee työssäoppimispaikkaansa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa hiusalasta lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tuotantosuunnitelmia, markkinointikirjeitä ja tarjouspyyntöjä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Opiskelutaidot (2 osp), Media ja kulttuuri (1 osp) ja
Työelämän viestintä (2 osp) suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana.