5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan hiusalaan liittyviä matematiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Opiskelija oppii hiusalalla tarvittavia matemaattisia taitoja, soveltamaan erilaisia matemaattisia menetelmiä, huomioimaan fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä oman alansa tehtävissä sekä oman alan kannalta keskeisimpiä tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 6 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 9 osaamispisteen edestä matemaattis-luonnontieteellistä osaamista.

Osaamistavoitteet 5.2.1 Matematiikka

Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
 • osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
 • osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti
 • osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla
 • osaa muodostaa ja laatia omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia
 • osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa
 • talousmatematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia

 • osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa.

5.2.2 Fysiikka ja kemia

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia
 • osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia
 • osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään
 • osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia
 • osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä
 • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia
 • osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita
 • osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
 • osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää omalla ammattialalla
 • osaa ratkaista yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia
 • osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia
 • osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
 • osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon osan opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja samanaikaisopetuksena ammattiluokassa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, esim. verkkomateriaalit.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain verkko-opintoina.

Tutkinnon osan voi suorittaa osittain työssäoppimisen ohella integroituna.

Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa ja pajatyöskentelynä.

Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
Tutkinnon osan opintoja integroidaan ammatillisiin opintoihin alakohtaisten tehtävien ja harjoitusten avulla sekä osana työelämäkokonaisuuksia. Osa opetustunneista opiskellaan ammattitunneilla työluokissa.
Muuta tietoa
Tutkinnon osaan voi kuulua opintokäyntejä. Opiskelijan tulee noudattaa työaikoja ja antaa kaikille työrauha. Opiskelijalla tulee olla mukanaan opiskelussa tarvittavat työvälineet, kirjat ja opiskeluun sopiva pukeutuminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot