Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLISET (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Arkielämän matematiikka (1 osp
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija vahvistaa peruslaskutaitoaan hiusalaan liittyvien tehtävien avulla. Opiskelija harjoittelee esimerkiksi kassatoimintoihin liittyviä tehtäviä, oman työn aikatauluttamista ja oman (kuvitteellisen) työviikon laatimista. Opiskelija laskee töiden hintoja, ainekustannuksia ja viikon palkkaa sekä arvioi työn kannattavuutta.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän tilanteiden ratkaisemiseen. Opiskelija harjoittelee arvonlisäveron lisäämistä verottomaan hintaan, hinnoittelua sekä oman työnsä brutto- ja nettopalkan laskemista.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä (1 osp)
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja omalla alalla Opiskelija harjoittelee keskeisimpiä suureita, mittayksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija laskee aineiden kulutusta työssä viikossa, kuukaudessa ja vuodessa sekä arvioi aineiden kulutuksen kustannusvaikutuksia työkokonaisuuksiin.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tietokonetta. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa. Opiskelija harjoittelee aineiden sekoitussuhteita esim. värien sekoittamisessa.
Geometrian soveltaminen sekä pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen (1 osp)
Geometrian soveltaminen sekä pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija suunnittelee parturi-kampaamon pohjapiirroksen suunnitteluohjeiden perusteella tai mittaa ja piirtää jonkin olemassa olevan parturi-kampaamon pohjapiirroksen. Samalla opiskelija kertaa pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen. Opiskelija oppii arvioimaan pinta-alojen suuruutta.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa.

Muuta tietoa Opiskellaan ensimmäisenä ja toisena vuonna.