Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka (1 osp)
Lämpö ja sähkö

Sähkömagneettinen säteily, erityisesti UV-säteily

Opiskelija perehtyy lämpö- ja sähköopin peruskäsitteisiin ja niiden merkitykseen hiusalalla. Opiskelija harjoittelee hiusalalla käytettävien sähkölaitteiden merkintöjen lukemista. Opiskelija oppii, miten lämpö vaikuttaa reaktionopeuteen esim. värjäyksissä.
Veden fysikaaliset ominaisuudet, pH-muutokset Opiskelija tutustuu sähkömagneettisen säteilyn ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin arkielämässä ja hiusalalla.

Opiskelija perehtyy vesimolekyylin rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Opiskelija oppii, miten vesi, hapot ja emäkset vaikuttavat hiuksiin.

Työelämän kemia (1 osp)
Varoitusmerkit ja työssä käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija perehtyy hiusalan aineiden turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin. Opiskelija tietää kemiallisen turvallisuuden periaatteet ja noudattaa niitä.
Hiusalalla käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelija perehtyy mm. vetyperoksidin ja ammoniakin ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin esim. permanenteissa ja värjäyksissä.
Hiusalan raaka-aineet Opiskelija tutustuu hiusalalla käytettävien tuotteiden raaka-aineisiin. Opiskelija oppii perusteet orgaanisten aineiden ominaisuuksista. Opiskelija oppii tuotteiden INCI-listojen lukemista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa lämpö- ja sähköopin perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan oman alan työtehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan kemiallisen turvallisuuden periaatteita ja antaa tarvittavaa tietoa erilaisista hiusalalla käytettävistä aineista. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa hiusalaan liittyvistä kemian ilmiöistä sekä antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija ymmärtää näiden ilmiöiden merkityksen omissa työtehtävissään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

fysiikka ja kemia, pakollinen, 2 osp

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa lämpö- ja sähköoppiin liittyviä lainalaisuuksia hiusalalla, esimerkiksi laitteiden turvalliseen käyttöön liittyen.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida hiusalaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä hiusalan aineisiin liittyvät riskit.

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa tietämystään hiusalaan liittyvissä kemian ilmiöissä.

Muuta tietoa