Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Työelämätaitojen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot, valinnainen (3 osp)
Työyhteisön ilmapiirin ja henkilöstön osallisuuden edistäminen Opiskelija kehittää työelämätaitojaan ammattiluokassa ja työssäoppimispaikoilla.
Työpaikan eri tehtävissä toimiminen Opiskelija tuntee hiusalan työtehtävät ja toimintaympäristöt. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa niin, että hänen ammatti-identiteettinsä vahvistuu.
Työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä vastaaminen omalta osaltaan

Oman osaamisen kehittäminen

Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista

Opiskelija selvittää sähköisten tietolähteiden avulla työnsaantimahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta. Opiskelija laatii laajan raportin valitsemastaan työelämään liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään työelämän pelisäännöt. Oppimista arvioidaan opiskelijan asenteella, ihmissuhdetaidoilla sekä kyvyllä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opiskelija osoittaa osaamisensa suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opiskelija arvioi omaa osaamistaan perustuen siihen, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Arvioinnin perustana on opiskelijan kanssa käytävä henkilökohtainen palautekeskustelu sekä osaamista osoittava kirjallinen raportti.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa