Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunta (1 osp)
Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija toteuttaa yhteistä liikuntasuunnitelmaa säännöllisesti muita kannustaen liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.

Opiskelija tiedostaa liikuntasuoritusten vaikutukset työkyvyn parantumiseen ja ylläpitoon myös ergonomian kautta.

Opiskelijan toimintatapojen sekä toimintaympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittäminen Opiskelija kehittää motorisia taitojaan monipuolisesti eri liikuntalajeja harjoitellen, aktiivisesti osallistuen ja muut opiskelijat huomioiden.

Opiskelija arvioi ja testaa kuntoaan eri menetelmin.

Opiskelija osallistuu liikuntatapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Terveystieto (1 osp)
Ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien huomioiminen Opiskelija hankkii tietoa ravitsemuksen merkityksestä ja osaa seurata ravintopäiväkirjan avulla päivittäisiä ravitsemustottumuksiaan. Opiskelija hankkii tietoa tupakoinnin ja päihteiden vaikutuksesta erilaisten harjoitustehtävien avulla.
Liikuntasuunnitelman laatimisen osaaminen Opiskelija laatii liikuntapiirakan avulla itselleen terveysliikuntasuunnitelman.

Opiskelija huomioi suunnitelmassaan unen ja levon tarpeen sekä merkityksen ja seuraa suunnitelmansa toteutusta päiväkirjan avulla.

Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ymmärtäminen Opiskelija selvittää erilaisten tehtävien avulla mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille.
Turvallinen toimiminen ja ergonomian tärkeyden ymmärtäminen, tapaturmien ehkäiseminen ja toimiminen ensiaputilanteessa Opiskelija tutustuu luokkaopetuksessa ensiaputoimintaan käyttäen apunaan tehtäviä ja audiovisuaalista materiaalia.

Opiskelijaa tutustuu hiusalan kuormitustekijöihin ja ergonomiaan omassa toiminnassaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.
Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan motivaatiossa ja asenteissa liikuntaa kohtaan, opiskelijan halussa kehittyä, oppia uutta sekä suhtautua positiivisesti muiden opiskelijoiden liikuntasuorituksiin ja liikuntatuntitapahtumiin.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät, opiskelijan oma-aloitteisuus ja tuntiaktiivisuus.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.

Terveystiedon opetus järjestetään luokkaopetuksena ja ammattiluokissa.