Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, VALINNAISET (3 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon valinnaisten opintojen oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunta, valinnainen (2 osp)
Terveysliikunnan hyödyntäminen Opiskelijat laativat yhteisen terveysliikuntasuunnitelman ja noudattavat sitä ryhmän jäseninä sekä osallistuvat suunnitelman toteuttamiseen aktiivisesti.

Opiskelija seuraa omaa harjoitteluaan ja kehittymistään jakson aikana liikuntapäiväkirjan avulla.

Opiskelija toteuttaa ryhmän yhteistä terveysliikuntasuunnitelmaa.

Ryhmänjäsenenä ryhmän toiminnan edistäminen ja osallistuminen työ- ja opiskelukyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen Opiskelija kehittää kurssilla motorisia taitojaan monipuolisesti eri liikuntalajeja harjoitellen, muut ryhmän opiskelijat huomioiden.

Opiskelija arvioi kuntoaan eri menetelmin.

Opiskelija osallistuu liikuntatapahtumiin mahdollisuuksien puitteissa.

Terveystieto, valinnainen (1 osp)
Väestön terveyserojen, tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöiden sekä niiden ennaltaehkäisyn kuvaamisen osaaminen Opiskelija hakee tietoa terveyshaitoista, toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista.
Fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden arvioimisen osaaminen omassa elämäntavassa sekä toimintaympäristössä Opiskelija oppii ymmärtämään fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä audiovisuaalisen materiaalin avulla.

Opiskelija laatii oman hyvinvointiohjelman ja raportoi sen toteutumista jakson aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden käyttämisen osaaminen tarvittaessa Opiskelija hakee tietoa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista käyttäen eri tiedonhakumenetelmiä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.
Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan motivaatiossa ja asenteissa liikuntaa kohtaan, oppilaan halussa kehittyä, oppia uutta ja suhtautua positiivisesti muiden oppilaiden liikuntasuorituksiin, sekä itse liikuntatuntitapahtumiin.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät, opiskelijan oma-aloitteisuus, tuntiaktiivisuus.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.

Terveystiedon opetus järjestetään luokkaopetuksena ja ammattiluokissa.