6.2.1 Tutkinnon osa Miesten muodikkaat työkokonaisuudet 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan miesasiakkaille erilaisia muodikkaita muotoilukokonaisuuksia partaan ja hiukseen. Suunnittelun pohjaksi perehdytään kauden muotiin, ajankohtaisiin tuotteisiin ja työtapoihin. Toteutuksessa huomioidaan asiakkaan tyyli, tarpeet, toiveet ja muoto-opilliset seikat.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • suunnitella ja toteuttaa miesasiakkaille muodikkaita hiustenmuotoilukokonaisuuksia ja partakäsittelyitä
 • ottaa huomioon asiakkaan hiukset ja muoto-opilliset seikat suunnittelun lähtökohtana
 • hakea tietoa kauden muodista
 • käyttää soveltuvia työmenetelmiä ja tuotteita
 • ohjata asiakasta hiusten kotihoidossa ja suositella ja myydä soveltuvia tuotteita
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • ylläpitää työyhteisönsä ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään
Kirijakso Opiskelijalla tulee olla riittävä ammatillinen osaaminen asiakaspalvelutyöskentelyä varten.
Tutkinnon osan sijoittuminen Viimeinen opiskeluvuosi

Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Työkokonaisuuksia toteutetaan asiakkaille. Opintojen aikana tutustutaan teatterikampaajan ja maskeeraajan työtehtäviin.
Työn perustana olevan tiedon hallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiset opinnot on opiskeltu opinnon alkaessa.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa asiakaspalvelu-, ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.
Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän osoittaa aktiivisuutta ja uutteruutta. Hänellä on myös kokeilun halua ja halua tarttua tilaisuuteen.