6.2.2 Tutkinnon osa Vintage hair, muodin vuosikymmenet 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaille erilaisia tyylikokonaisuuksia 1900-luvun kauneuden ja muodin historiasta. Suunnittelun pohjaksi perehdytään muodin vuosikymmeniin 1900-luvulla. Inspiraation lähteinä käytetään myös elokuvan ja musiikin maailmasta tunnettuja henkilöitä. Asiakkaille toteutetaan ehostus- ja kampauskokonaisuuksia, joissa ajanhenkinen muoti tuodaan esiin.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • suunnitella ja toteuttaa ehostus- ja kampauskokonaisuuksia
 • huomioiden eri vuosikymmenten muodin ja tyylin
 • suunnitella kokonaisuuteen sopivat asut
 • ottaa huomioon asiakkaan hiukset ja muoto-opilliset seikat suunnittelun lähtökohtana
 • hakea tietoa suunnittelua ja toteuttamista varten
 • toimia erilaisissa ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • ylläpitää työyhteisönsä ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa ja hyvää palvelutapaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään.
Kirijakso Opiskelijalla on riittävä ammatillinen osaaminen kampauksissa ja ehostuksessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Viimeinen opiskeluvuosi

Ajoituskaaviot

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Työkokonaisuuksia toteutetaan asiakkaille. Opintojen aikana tutustutaan teatterikampaajan ja maskeeraajan työtehtäviin.
Työn perustana olevan tiedon hallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiset opinnot on opiskeltu opinnon alkaessa.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa asiakaspalvelu-, ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän osoittaa aktiivisuutta ja uutteruutta. Hänellä on myös kokeilun halua ja halua tarttua tilaisuuteen.