6.4.2 Tutkinnon osa Hiusalan yrityksessä työskentely 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään parturi-kampaamoon työympäristönä ja toimitaan työyhteisössä sen sääntöjä noudattaen. Opiskelija tutustuu yrityksen toimintatapoihin, palveluihin, tuotteisiin ja asiakkaisiin sekä parturi-kampaajan työtehtäviin. Hän työskentelee yrityksessä työtehtävissä, jotka suunnitellaan huomioimalla opiskelijan osaaminen ja yrityksen tarjoamat mahdollisuudet.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • toimia hiusalan työympäristössä
 • työskennellä hiusalan yrityksessä valituissa työtehtävissä
 • avustaa parturi-kampaajaa hiusalan palvelutyössä
 • pestä asiakkaan hiukset
 • käyttää työpaikan tuotteita
 • tehdä vastuullaan olevat tehtävät
 • toimia työyhteisössä
 • noudattaa työpaikan säädöksiä, sopimuksia ja aikatauluja
 • toimia asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • ylläpitää työyhteisönsä ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • toimia työpaikan kestävän kehityksen ohjeiden mukaan
 • arvioida omaa työtään
Kirijakso Hiusalan opiskelijaa ohjataan ja perehdytetään opintoihin koko opiskelun ajan. Opintojen alussa opiskelijan siirtymistä hiusalan opiskelijaksi tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin. Opintojen edetessä opiskelijalle selvitetään tutkinnon osittain ja työelämäkokonaisuuksittain mm. keskeiset taidot, opiskelutavat, oppimisen ja osaamisen arviointi.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. tai 2. vuosi

Peruspolku A
Peruspolku B

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla parturi-kampaamossa tai muussa hiusalan yrityksessä. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Työelämätaidot, 1 osp
ja valinnaisia yhteisiä opintoja hopsin mukaan, 2 osp
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa asiakaspalvelu-, ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän osoittaa aktiivisuutta ja uutteruutta. Hänellä on myös kokeilun halua ja halua tarttua tilaisuuteen.