4.1.1 Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu hotelli-, ravintola- ja cateringalan erilaisin liikeideoin toimiviin yrityksiin, toimintakokonaisuuksiin ja työtehtäviin. Opiskelija harjoittelee aamiais- ja lounasruokien valmistusta sekä asiakaspalvelussa toimimista oppilaitoksen erilaisissa oppimisympäristöissä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

  • kunnostaa asiakas- ja työtiloja
  • valmistelee tai valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten
  • pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä
  • palvelee asiakkaita
  • myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä
  • järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita
  • toimii astiahuollon tehtävissä
  • puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
Kirijakso
Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Opintojen alussa.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija oppii ruoanvalmistuksen perusteita sekä ammattikeittiössä työskentelyä oppilaitoksen erilaissa oppimisympäristöissä. Työskentelyn kautta hän tutustuu koko ruokatuotantoprosessiin.

Opiskelija oppii asiakaspalvelun perusteita sekä työskentelemään asiakaspalvelutehtävissä oppilaitoksen erilaissa oppimisympäristöissä.

Tutkinnon osaan sisältyy sisäistä työssäoppimista oppilaitoksen eri ravintoloissa tai työelämässä10 osp. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa joko työssäoppimisjakson aikana työelämässä tai oppilaitoksen ravintoloissa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa lähes koko tutkinnon osan työssäoppimalla. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä. Majoitus- ja ravitsemispalvelut tutuksi (2osp) suoritetaan oppilaitoksessa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Pakollisia yhteisiä tutkinnon osia asiakaspalvelun osaamisalalla, osittain integroituna 7 osp: äidinkieli 2 osp, englanti 1 osp, matematiikka 1 osp, fysiikka ja kemia 1 osp, tieto-ja viestintä 1 osp, liikunta ja terveystieto 1 osp.

Pakollisia yhteisiä tutkinnon osia kokin osaamisalalla, osittain integroituna 9 osp: äidinkieli 2 osp, ruotsi 1 osp, englanti 1 osp, matematiikka 1 osp, fysiikka ja kemia 1 osp, tieto-ja viestintä 1 osp, liikunta ja terveystieto 1 osp, työelämätietous 1 osp.

Muuta tietoa
Tässä tutkinnon osassa suoritetaan hygieniapassi.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija arvioi omia työsuorituksiaan. Hän osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta erilaisissa oppimistilanteissa. Itsearvioinnin ja palautteen perusteella opiskelija kehittää toimintaansa.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija työskentelee erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa monenlaisissa oppimisympäristöissä.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija noudattaa työturvallisuusohjeita ja –määräyksiä. Hän osaa pitää työkykyään yllä työskentelynsä aikana. Hän noudattaa omavalvonnan määräyksiä ruoanvalmistuksen ja asiakaspalvelun työtehtävissä.

Ammattietiikka: Opiskelija toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti sekä noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita.

Yrittäjyys
Opiskelijalle muodostuu käsitys ammattialasta ja sen erilaisista työtehtävistä. Hän oppii ymmärtämään oman osallisuuden merkityksen työyhteisölle ja ryhmässä toimimiselle. Opiskelija oppii ymmärtämään työpanoksensa osana ruoanvalmistus- ja asiakaspalveluprosessia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi