Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIHIN PEREHTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opintojen muodostuminen sekä toteuttaminen Stadin ammattiopistossa. Opiskelija tutustuu oppilaitoksen arvoihin, tapoihin ja käytänteisiin. Hän tutustuu opiskelijan oppaaseen sekä opetussuunnitelmaan ja tutkinnon rakenteeseen koko opintojensa ajalta.
Opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija laatii yhteistyössä opettajan kanssa alustavan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman portfolioon. Hän saa käyttöönsä oppilaitoksen verkkotunnukset, sähköpostin sekä oppii kursseille ilmoittautumisen sekä tutustuu sähköiseen lukujärjestykseen. Opiskelija tutustuu arvioinnin periaatteisiin ja kriteereihin; oppimisen arviointi, osaamisen arviointi, itsearviointi, ammattiosaamisen näyttö.
Horeca-ala toimintaympäristönä, liikeideat, palvelut ja alan eri ammatit Opiskelija tutustuu horeca-alaan erilaisten harjoitusten, tutustumiskäyntien ja oman oppilaitoksen toimintaympäristöjen avulla.
Sosiaaliset taidot, ryhmäytyminen
Työelämän pelisäännöt, työaika, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Opiskelija tutustuu ryhmäänsä erilaisten harjoitusten, ryhmätöiden ja ryhmäytymistehtävien avulla ja oppii alalla tarvittavia vuorovaikutus- sekä työelämätaitoja.
Työvaatteet, työasun huolto, ulkoinen olemus, hygieeniset työtavat, henkilökohtaiset työvälineet sekä opiskelumateriaalit. Opiskelija hankkii oppilaitoksessa käytettävät ammattiasut sekä keittiö- että asiakaspalvelutyöhön, veitset sekä tarvittavat oppimateriaalit. Hän oppii harjoitusten avulla pitämään asut puhtaana sekä silittämään työvaatteensa.

Keittiö- ja asiakaspalveluharjoitusten avulla opiskelija oppii perusteet hygieenisistä työtavoista sekä työvälineiden käytöstä, ruokalajien esillelaitosta ja tarjoilusta

YTO-integraatio ja samaan ajankohtaan sovittaminen:
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opiskellaan tämän toimintakokonaisuuden yhteydessä, osittain integroidusti.

Äidinkieli integroidaan osin tämän toimintakokonaisuuden opintoihin.

Työelämätaidot yhdistetään osittain tämän toimintakokonaisuuden opiskeluun.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta.

Opiskelijan HOPS, ja portfolio
opiskelijan itsearviointi oppimisenarviointilomakkeeseen.

Muuta tietoa

AAMIAS- JA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työvuorossa toimiminen Opiskelu tapahtuu päivittäisten työtehtävien avulla oppilaitoksen erilaisissa oppimisympäristöissä.
vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö ruoanvalmistustehtävissä Opiskelija oppii toimimaan yhteistyössä ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa erilaisissa oppimistilanteissa. Opetuksessa käytetään vaihtelevasti yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.
Oman työskentelyn suunnittelu ja ajoittaminen Opiskelija oppii oman työn ajoittamisen merkityksen sekä omien työvaiheidensa suunnittelua osana ruoanvalmistusprosessia. Hän harjaantuu käyttämään työaikansa tehokkaasti hyödyntämällä odotusaikoja muun muassa astiahuoltoon ja työvaihepuhtaanapitoon.
Oman työpisteen järjestäminen ja puhtaanapito Opiskelija oppii järjestämään työpisteensä ergonomisesti, valitsemaan tarkoituksenmukaisesti työvälineet ja työskentelemään järjestelmällisesti ja turvallisesti.
Ruoanvalmistuksessa toimiminen Opiskelija työskentelee oppilaitoksen eri oppimisympäristöissä ja tutustuu oman työskentelynsä kautta koko ruokatuotantoprosessiin ja siihen liittyvään omavalvontaan.

Ruokatuotantoprosessia opitaan erilaisia aamiais- ja lounasruokia valmistamalla. Opiskelija perehtyy oppimistehtävien ja oman työskentelynsä kautta erilaisten raaka-aineiden esikäsittelytapoihin sekä ruoanvalmistusmenetelmiin.

Opiskelija harjoittelee raaka-aineiden ja ruokalajien tunnistamista päivittäisten työtehtävien kautta. Hän harjaantuu erilaisten raaka-aineiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvissä omavalvonnan säädöksissä tehden opetuskeittiössä aistinvaraista arviointia, vastaanottotarkistuksia, omavalvonnan mittauksia ja kirjauksia. Opiskelija harjaantuu säilyttämään, kuumentamaan ja jäähdyttämään käsittelemänsä raaka-aineet ja ruokalajit oikein. Hygieniaosaamista täydennetään erilaisten oppimistehtävien avulla.

Ruoanvalmistustehtävien avulla opiskelija oppii käyttämään ammattikeittiön koneita ja laitteita sekä niiden puhtaanapitoa. Opiskelija harjaannuttaa käden taitojaan erityisesti veitsen ja muiden käsityövälineiden käyttöä oppien.

Opiskelija oppii järjestämään työpisteensä ergonomisesti, valitsemaan tarkoituksenmukaiset työvälineet ja työskentelemään järjestelmällisesti. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita.

Astiahuollossa ja puhtaanapidossa toimiminen Opiskelija oppii laittamaan astianpesupisteen toimintakuntoon sekä puhdistamaan sen. Hän harjaantuu päivittäisessä työskentelyssä toimimaan astiahuollon eri vaiheissa: astioiden asettelu pesukoreihin, jätteiden lajittelu, koneellinen astianpesu, puhtaiden astioiden käsittely.

Oppimistehtävien sekä omavalvonnan kirjausten avulla hän oppii koneellisen astianpesun vaiheiden (esipesu, pesu ja huuhtelu, kuivuminen, puhtaiden astioiden käsittely ja säilytys) merkityksen astioiden puhtaudelle sekä asiakasturvallisuudelle.

Tuotteiden esillelaitto myyntiä varten Opiskelija oppii osana päivittäisiä työtehtäviään toimimaan keittiön päivittäisissä ja jaksottaisissa puhtaanapitotehtävissä. Työskentelyn ja oppimistehtävien avulla hän oppii valitsemaan oikeat puhdistusaineet, -välineet ja –menetelmät puhdistettavan kohteen mukaan sekä noudattamaan omavalvonnan ohjeita. Opiskelija oppii työskentelemään hygieenisesti ja taloudellisesti sekä osaa lajitella jätteet. Opintojen aikana tehdään tutustumisvierailu esimerkiksi sorttiasemalle, jätevedenpuhdistamoon, kierrätyskeskukseen.

Opiskelija oppii pakkaamaan ja hinnoittelemaan valmistamansa tuotteet sekä tekee niihin tarvittavat tuoteselosteet ja erityisruokavaliomerkinnät. Hän oppii laittamaan esille valmistamiaan tuotteita lautasannoksiksi, noutopöytään ja linjastoon sekä pitämään huolta tuotteiden laadusta ja riittävyydestä. Toimintakokonaisuuden aikana toteutetaan aamiais- ja kahvibuffet yhteistyössä asiakaspalveluopetuksessa olevan ryhmän kanssa.

YTO-integraatio ja samaan ajankohtaan sovittaminen:
Ruokatuotantoprosessiin liittyvä vaaratilanteiden arviointi sekä hätäensiapu, paloturvallisuus ja alkusammutus.

Äidinkieli:

  • miellekartta (omavalvonta)
  • työselostus (työpäivän ajoittaminen, ruokaohje)
    itsearviointi
  • raportti (oppilaitoksen eri ravintoloiden
  • palveluista/tuotteista/työtoiminnasta)

Matematiikka:
mittaaminen, punnitseminen, astiat, muodot ja tilavuudet
yksikkömuunnokset
hinnan laskeminen
%lasku (maustaminen, sokeriliemi, hävikki, alennus/korotus)

FyKe
metallit
puhdistusaineet
seokset (geeli, vaahto, liuos jne)

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

Opiskelijan oppimista ja työn perustana olevaa tiedon hallintaa varmistetaan aamiais- ja lounasruokien valmistukseen  liittyvällä toiminnallisella ja kirjallisella tehtävällä. Tiedonhallinassa huomioidaan erityisesti elintarvikelainsäädännön ja turvallisen ja hygienisen ruanvalmistuksen vaatima
erityisruokavalio-osaaminen sekä omavalvonta-osaaminen.

Oppimista arvioidaan ruoanvalmistukseen sekä astianhuollossa toimimiseen liittyvillä toiminnallisilla työtehtävillä. Tehtävissä mitataan raaka-aineiden tunnistamista, oman työn suunnittelua ja ajoittamista sekä ruokaohjeen mukaista ruoanvalmistusmenetelmien hallintaa.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu.

Muuta tietoa Tietopuolinen oppiminen voidaan osoittaa oppimistehtävillä ruoanvalmistusmenetelmistä, raaka-aineiden tunnistamisesta, erityisruokavalioista, puhtaanapidosta, astiahuollosta sekä omavalvonnasta.

ASIAKASPALVELU JA TARJOILU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pääkaupunkiseudun majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkojen tuntemus Opiskelija oppii asiakaspalvelun ja tarjoilun perusteita lähiopetuksessa oppilaitoksessa. Opintokäynneillä ja oppimistehtävien avulla opiskelija perehtyy majoitus- ja ravitsemisalan erilaisiin liikeideoihin ja alan yrityksiin pääkaupunkiseudulla.
Hyvän asiakaspalvelun perusteet ja tavanomaiset palvelutilanteet

Opiskelija harjoittelee käytännön tarjoiluvuoroissa sekä oppimistehtävien avulla ystävällistä ja kohteliasta käytöstä, vuorovaikutusta ja asiakaspalvelussa toimimista
(asiakaslähtöisyys, erilaiset asiakasryhmät ja niiden palvelu).
Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen, puhtaanapito ja omavalvonta Opiskelija työskentelee asiakaspalvelutehtävissä oppilaitoksen henkilöstöravintola Kauhassa, kahvila Kupissa sekä ravintola Kokissa. Opiskelija harjoittelee työvuoroissa ja erilaisissa tilaisuuksissa salin kunnostamista, pöytien kattamista, siistimistä, astiahuoltoa, noutopöydän ja linjaston hoitamista. Opiskelija oppii noudattamaan omavalvontasuunnitelmaa (hygieeniset työskentelytavat, tuotteiden tarjoilulämpötilat, tuotteiden tarjolla oloajat).
Ruokien ja juomien tuotetuntemus Opiskelija harjoittelee ruokien tuotetuntemusta. Opiskelija oppii aamiaistyypit sekä tavallisimmat lounasruoat ja- juomat. Työtehtävissä opiskelija harjoittelee myös tarjottimen käyttöä sekä lautasten kantamista. Opiskelija oppii kahvin ja teen erilaisia tarjoilutapoja. Opiskelija oppii palvelemaan asiakkaita yksilöllisesti, esimerkiksi huomioimalla erityisruokavaliot.
Myynnin rekisteröinti Opiskelija harjoittelee kassan käyttöä ja oppii erilaiset maksutavat.
Kestävä kehitys Opiskelija oppii asiakaspalvelussa ja tarjoilussa kestävän kehityksen mukaisia työtapoja noudattamalla omavalvontaa, minimoimalla hävikkiä ja huolehtimalla jätteiden lajittelusta oppilaitoksen käytänteiden mukaisesti.
Työturvallisuuden huomioiminen Opiskelija oppii ergonomisesti oikeaoppisia nosto- ja kantotapoja sekä osaa käyttää turvallisesti asiakaspalvelussa ja tarjoilussa tarvittavia koneita ja laitteita sekä lämpöhauteita. Opiskelija ylläpitää työkykyään esimerkiksi taukoliikunnan avulla.

YTO integrointi:
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto: taukoliikunta, ergonomia, nostotekniikat
Äidinkieli: vuorovaikutustaidot asiakaspalvelussa ja työyhteisössä, raportti toimialan tunteminen
Englanti: vuorovaikutustaidot asiakaspalvelussa ja työyhteisössä

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

Jokainen opiskelija osoittaa oppimistaan  lounaspöydän kattamisesta, lautasten kantamisesta sekä tarjottimen käytöstä.

Työn perustana olevaa tiedon hallintaa mitataan asiakaspalvelun ja tarjoilun perusteiden ymmärtämisellä.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu.
Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen vielä tulee oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

 

Muuta tietoa

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUISSA TYÖSKENTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ruoanvalmistustehtävissä toimiminen Opiskelija oppii valmistamaan aamiais- tai lounasruokaa ja laittamaan sitä esille työssäoppimispaikan liikeidean mukaisesti. Hän osaa toimia työelämän sääntöjen ja määräysten mukaisesti yhtenä vastuullisena tiimin jäsenenä. Opiskelija oppii koko ammattikeittiön työprosessin etenemisen oman työskentelynsä kautta ja osaa ajoittaa omat päivittäiset työtehtävänsä työtilojen kunnostamisesta puhtaanapitoon.
Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen Opiskelija oppii kunnostamaan asiakastilan sekä linjaston, tarjoilemaan, myynnin rekisteröinnin sekä asiakas- ja työtilojen puhtaanapidon työssäoppimispaikkansa liikeidean mukaisesti. Hän osaa toimia työelämän sääntöjen ja määräysten mukaisesti yhtenä vastuullisena tiimin jäsenenä. Opiskelija oppii asiakaspalvelun työprosessin etenemisen oman työskentelynsä kautta ja osaa ajoittaa omat päivittäiset työtehtävänsä.
Astiahuollossa toimiminen Opiskelija oppii laittamaan työssäoppimispaikkansa astianpesukoneen toimintakuntoon. Hän osaa lajitella astiat ja astiahuollossa syntyvät jätteet. Hän esipesee ja pesee ruoanvalmistus- sekä tarjoiluastioita. Hän lajittelee puhtaat astiat ja osaa siirtää ne säilytyspaikoilleen. Opiskelija oppii puhdistamaan astianpesukoneen työvuoron tai –päivän päätteeksi.
Työelämätaidot Työehtosopimukset, vaitiolovelvollisuus
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan oppimisen edistymistä arvioidaan ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan toimesta säännöllisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään palautekeskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Keskustelussa arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö.

Toimintakokonaisuuden lopuksi opiskelija tallentaa työssäoppimisyrityksen esittelyn ja itsearvioinnin Portfolioon.

Toimintakokonaisuus arvioidaan suoritettu (S)/ täydennettävä (T)- merkinnällä.

Muuta tietoa  Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön työtehtävät määräytyvät opiskelijan osaamisalan valinnan perusteella.

Tutkinnon osa arviointi