Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

ASIAKASPALVELU RAVINTOLASSA JA HOTELLISSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ruokien ja juomien tarjoilu Opiskelija harjoittelee liikeidean mukaista toimintaa, asiakas- ja työtilojen kunnostamista, pöytien kattamista, noutopöydän kunnostamista, ruokien ja juomien tarjoilua eri tavoilla sekä astiahuoltoa.
Asiakaspalaute ja sen käsittely Opiskelija oppii asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja käytännön työvuoroissa opetusravintolassa sekä oppilaitoksen että alan yritysten erilaisissa tilaisuuksissa. Opiskelija oppii kysymään palautetta asiakkailta ja välittämään tiedon asianmukaisesti eteenpäin.
Alakohtainen kielitaito, ruotsi, englanti YTO integrointi:
äidinkieli: viestintä- ja vuorovaikutustaidot
englanti: suullinen asiakaspalvelu, ruokalistakäännökset
ruotsi: suullinen asiakaspalvelu, ruokalistakäännökset
työelämätaidot: alan työehtosopimus
Työlainsäädäntö ja alan työehtosopimuksen keskeiset asiat Opiskelija tutustuu majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimukseen ja tietää mitä asioita työsopimus sisältää ja miten se tehdään. Opiskelija oppii koeaikaan, työaikaan, työvuorojen sijoitteluun ja irtisanomiseen liittyvät asiat. Opiskelija tietää alan palkkaryhmittelyn ja miten erilaiset palkan lisät määräytyvät. Opiskelija harjoittelee palkan laskemista oppimistehtävien avulla.
Aamiais- ja lounasruokien tuotetuntemus Opiskelija oppii aamiais- ja lounasruokien tuotetuntemusta, omavalvontaa ja keittiön puhtaanapitoa käytännössä ja oppimistehtävillä. Opiskelija oppii terveellisen ravinnon perusteita, hyvää ateriasuunnittelua, erityisruokavalioita ja eri ikäryhmien energiansaantisuosituksia. Opiskelija oppii ruokien hinnoittelua luentojen sekä erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelija suorittaa hygieniapassitestin.

YTO integrointi:
Työkyvyn ylläpito, terveystieto ja liikunta: terveellinen ravinto, taukoliikunta, oikeat työ- ja nostoasennot

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.
Opiskelija oppii tuntemaan erilaisia majoitusliikkeitä. Opiskelija tutustuu tehtävien ja opintokäyntien avulla pääkaupunkiseudun tunnetuimpiin hotelleihin, majoitusliikkeiden huoneiden ja palveluiden myyntiin sekä majoitusalan sanastoon. Opiskelija harjoittelee oppilaitoksessa hotellin varausohjelman käyttöä ja tietää miten hotellin asiakkaiden check-in tapahtuu.

Majoituspalveluissa toimiminen Opiskelija oppii huoneiden ja yleisten tilojen siivouksen pääperiaatteet ja ymmärtää oikeiden välineiden käytön tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hotellin puhtaanapidon tärkeyden kiinteistön turvallisuuden, toiminnan, kestävän kehityksen ja mielikuvan kannalta.

Opiskelija tutustuu majoitusliikkeiden turvallisuusohjeisiin, turvallisuutta lisääviin tekijöihin sekä yleisimpiin turvallisuusriskeihin (palo-, asiakas-, työ-, ja tietoturvallisuus).
Opiskelija oppii oppimistehtävien avulla kuinka poikkeavissa tai uhkaavissa tilanteissa tulisi toimia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

 

Opiskelija osoittaa aamiais- ja lounasruokien tuotetuntemuksen osaamisen oppimistehtävällä.

Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin portfolioonsa.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu.
Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Muuta tietoa

Alkoholijuomien tarjoilu, alkoholilainsäädäntö ja vastuullinen anniskelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Alkoholijuomat ja niiden tarjoilu Opiskelija opiskelee alkoholijuomien tuotetuntemusta oppimistehtävien avulla. Opiskelija oppii alkoholijuomien tuoteryhmät, eri ryhmien valmistustavat (käymisteitse valmistetut/tislatut tuotteet). Opiskelija oppii viinin ja oluen tarjoilun perusteet ja tietää juomien oikeat tarjoilulämpötilat. Opiskelija harjoittelee viinamittojen käyttöä ja pullotuotteiden tarjoilua.

Oppimistehtävät ovat yksilö-, pari- ja ryhmätöitä, joita tehdään ohjattuna oppitunneilla sekä itsenäisesti. Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Alkoholilainsäädäntö ja vastuullinen anniskelu Opiskelija opiskelee alkoholilainsäädäntöä, vastuullista anniskelua ja ravintolan anniskelumääräyksiin liittyviä asioita ja suorittaa ravintolan vastaavan hoitajan kokeen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

Opiskelija suorittaa anniskeluravintolan vastaavan hoitajan kokeen (anniskelupassin). Koe arvioidaan suoritettu (S)/ täydennettävä (T)- merkinnällä.

Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin portfolioonsa. Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu.

 

Muuta tietoa

Asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen, esivalmistelut eri osastoilla Työssäoppimisjaksolla opiskelija työskentelee työpaikkaohjaajan ohjauksessa aamiais- ja lounastarjoilutehtävissä sekä tarvittaessa kokouspalvelu- ja tilaustarjoilutehtävissä alan yrityksessä. Opiskelija harjoittelee asiakas- ja työtilojen kuunnostamista, tilausmääräyksen mukaan toimimista ja oman työn suunnittelua.
Ruokien ja juomien tarjoilu sekä anniskelu sekä myynnin rekisteröinti Opiskelija oppii asiakaspalvelutaitoja, ruokien tarjoilua eri tavoilla, juomien myyntiä ja anniskelua sekä myynnin rekisteröintiä. Opiskelija oppii huomioimaan työssään ergonomian ja työturvallisuuden.
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Opiskelija kehittää työssäoppimisen aikana vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan työyhteisössä sekä kehittää ongelmanratkaisutaitojaan muuttuvissa työtilanteissa
Vieraskielisten asiakkaiden palvelu Opiskelija hyödyntää alakohtaista kielitaitoa (ruotsi, englanti) asiakaspalvelutehtävissä.

YTO integrointi:
äidinkieli: oppimispäiväkirjan kirjoittaminen työssäoppimisjaksolla.

Ohjauksen ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan oppimisen edistymistä arvioidaan ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan toimesta säännöllisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään palautekeskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Keskustelussa arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö.

Toimintakokonaisuuden lopuksi opiskelija tallentaa työssäoppimisyrityksen esittelyn ja itsearvioinnin portfolioonsa.

 

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi