4.2.2 Annosruokien ja juomien tarjoilu 35 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelutyötehtäviä ravintolassa. Opiskelija oppii asiakas- ja työtilojen kunnostamista, annosruokien ja juomien tuotetuntemusta, esittelyä, myyntiä ja tarjoilua.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

 • kunnostaa asiakas-ja työtiloja
 • ottaa vastaan asiakkaita ja palvelee heitä koko palveluprosessin ajan
 • tuntee myytävät tuotteet ja niiden laatuvaatimukset
 • esittelee, myy ja tarjoilee ruokia ja juomia asiakkaille ja asiakasryhmille
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • toimii anniskelutehtävissä
 • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja
 • käyttää gastronomista perussanastoa
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioi omaa työtä ja toimintaansa.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuoden syksy tai 2. vuoden kevät

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija perehtyy toiminnallisten tehtävien avulla annosruokien ja juomien tarjoiluun. Opiskelija oppii annosruokien ja juomien tuotetuntemusta opetusravintolassa sekä erilaisissa tilaisuuksissa yhteistyöyrityksissä.

Erilaisten juomien valmistusta, käyttöä ja tarjoilua opiskellaan yksilö- ja paritehtävien avulla. Opiskelija syventää asiakaspalvelu- ja tarjoiluosaamistaan tutustumalla erilaisiin ruoka- ja tapakulttuureihin.

Opiskelija perehtyy kustannustehokkaaseen ja tulokselliseen ravintolatoimintaan ja kestävän kehityksen mukaisiin toimintatapoihin opintokäyntien ja erilaisten oppimistehtävien avulla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista alan yrityksessä 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 1 osp, matematiikka 1 osp, yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp, fysiikka ja kemia 1 osp
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija suunnittelee omaa työtään sekä toimii joustavasti ja osaa muuttaa toimintaansa annetun palautteen perusteella.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii aktiivisesti työryhmän jäsenenä muuttuvissa tilanteissa.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään sekä osaa toimia ravintolan turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Ammattietiikka: Opiskelija osaa palvella asiakkaita tasavertaisesti sekä noudattaa vaitiolovelvollisuutta.

 Yrittäjyys Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti. Opiskelija ymmärtää mistä ravintolan kustannukset muodostuvat ja miten ravintolan kannattavuutta voidaan mitata.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi