Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 4.3.2

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

ANNOSRUOKIIN PEREHTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Gastronomia. Opiskelija perehtyy gastronomian periaatteisiin.
Asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Opiskelija perehtyy kulttuurierojen ja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen ja tasavertaiseen asiakaspalveluun.
Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio sekä ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot. Opiskelija syventää osaamistaan terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon, ravitsemussuosituksiin ja erityisruokavalioihin.
Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Opiskelija syventää osaamistaan opetuksessa käytettävään varastonhallinta järjestelmään ja siinä käytettävään annoskorttiin sekä laskentaan.
“Oppimistehtävä”. Opiskelija perehtyy lähitunneilla oppimistehtävän avulla ruokalistasuunnitteluun. Sisältäen hintalaskelmat ja erityisruokavaliot sekä ruokatuotantoprosessin ajoitussuunnitelman.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.
Opiskelija aloittaa ohjattuna annosruokien valmistuksen ruokalistasuunnitelman ja tallentaa sen portfolioonsa.

 

Muuta tietoa Työnperustana olevaa tiedonhallintaa mitataan opiskelijan oppimistehtävän suunnitteluprosessissa (hintalaskelmat,  erityisruokavaliot ja ruokatuotantoprosessin ajoitussuunnitelma).

ANNOSRUOKIEN VALMISTUS OPETUSKEITTIÖSSÄ JA RAVINTOLASSA SEKÄ ASIAKASPALVELU

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työvuorossa toimiminen Opiskelija oppii liikeidean mukaisen työskentelytavan oppilaitoksen opetuskeittiöissä ja/tai ravintolassa.

Opiskelija perehtyy oman työnsä suunnitteluun ja ajoittamiseen työvuoron aikana, asiakasmäärien ja tilausmääräysten mukaisesti.

Opiskelija syventää oppimaansa työympäristön siisteydestä huolehtimisessa, työvaihepuhtaanapidossa ja astiahuollossa sekä jätteiden lajittelussa.

Opiskelija oppii ymmärtämään vuoronvaihtoon tai seuraavaan työpäivään valmistautumisen merkityksen.

Opiskelija oppii omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtimisen merkityksen sekä tuoteturvallisuuden tärkeyden työnsä kannalta.

Annosruokien valmistaminen Opiskelija oppii annosruokien esivalmistusta ja valmistamista sekä niiden esille laittamista sovitun tarjoilutavan mukaan sekä oppii arvioimaan raaka-aineiden laatua.

Opiskelija oppii valmistamaan maukkaita, ravitsevia ja tasalaatuisia annosruokia eri valmistusmenetelmiä käyttäen. huomioiden erilaiset asiakasryhmät.

Asiakastyytyväisyys Opiskelija ymmärtää asiakaspalautteen hankkimisen ja sen eteenpäin välittämisen merkityksen.

Kestävä kehitys ja yrittäjyys Opiskelija oppii taloudellisuuden, hävikin minimoimisen, jätteiden lajittelun ja kestävän kehityksen merkityksen osana työskentelyään sekä omavalvontaa.
Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.
Opiskelija osoittaa oppimistaan työskentelemällä työvuorolistan mukaisesti opetuskeittiössä tai ravintolassa sekä erilaisten oppimistehtävien kautta.

Opiskelijan oppimisen muussa arvioinnissa voidaan hyödyntää myös oppimistehtäviä.

Muuta tietoa

ANNOSRUOKIEN VALMISTUKSESSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
työvuorossa toimiminen Toimintakokonaisuus toteutetaan työssäoppimalla, jonka aikana opiskelija työskentelee ruoka-, henkilöstöravintolan tai suurkeittiön edustusruoan ruoanvalmistuksessa yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa.
Annosruokien valmistaminen Opiskelija esivalmistaa, valmistaa ja laittaa esille annosruokia, suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä, noudattaa omavalvontasuunnitelmaa sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Työssäoppimisjaksolla opiskelija työskentelee alalla noudatettavina työaikoina.

Opiskelija tekee työssäoppimispaikassaan yhdessä sovittuja työtehtäviä huolellisesti ja sitoutuu noudattamaan yrityksen toimintatapoja.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla ammattiosaamisen näytön Annosruokien valmistus (20 osp) tutkinnon osasta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija käyvät osaamistavoitekeskustelun työssäoppimisjakson alussa. Keskustelussa verrataan opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja saadaan tavoitteet työssäoppimiselle. Keskustelun pohjalta tehdään näyttösuunnitelma ja opiskelija valmistautuu ammattiosaamisen näyttöihin.
Opiskelija käy arviointi- ja palautekeskustelun työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöstä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Itsearviointi.
Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan T1-K3 kriteerein.
Arvioinnit tallennetaan opiskelija-arviointi järjestelmään.

Opiskelijan oppimisen muussa arvioinnissa voidaan hyödyntää myös oppimistehtäviä.

Muuta tietoa Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelijalla tulee olla riittävät työskentelytaidot. Opiskelijan taitotaso arvioidaan tutkinnon osan kaikkien toimintakokonaisuuksien oppimistehtävien ja työsuoritteiden kautta.