Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TILAUS- JA JUHLATARJOILUN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelu tilaus- ja juhlatarjoilussa Opiskelija harjoittelee tilaus- ja juhlatarjoilua oppilaitoksen opetusravintolassa sekä erilaisissa tilaisuuksissa alan yhteistyöyrityksissä. Opiskelija oppii kunnostamaan asiakas- ja työtilat sekä toimimaan tilausmääräyksen mukaisesti (päivän kulku, pöytämuodot, koristelut teeman mukaan).

Opiskelija harjoittelee erilaisia tarjoilutapoja sekä harjoittelee vatitarjoilutaitoja opettajan johdolla oppilaitoksessa ja/tai sopivissa tarjoilutilaisuuksissa..

Tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen Opiskelija perehtyy toiminnallisten oppimistehtävien avulla erilaisten juhlatilaisuuksien käytännön järjestelyihin, kuten esivalmisteluihin, tarjottaviin ruokatuotteisiin, pakkaamiseen, kuljettamiseen, kattamiseen, somistukseen, tilaisuuden kulun suunnitteluun ja hinnoitteluperiaatteisiin.

Opiskelija osallistuu opettajan ohjauksessa ja yhdessä ryhmänsä kanssa tilaisuuden tarjoilun suunnitteluun ja järjestämiseen. Opiskelija kertaa anniskelumääräykset ja oppii huomioimaan säädökset, jotka koskevat alkoholijuomien tarjoilua silloin, kun tilaisuus järjestetään muualla kuin anniskeluravintolassa.

Etiketti- ja tapakulttuurin tuntemus Opiskelija syventää tietämystään erilaisten juhlatilaisuuksien tapa- ja etikettitietoudesta oppimistehtävien avulla. Opiskelija oppii laatimaan tilaisuuden istumajärjestyksen sekä noudattamaan etiketin mukaista tarjoilujärjestystä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

Opiskelijan oppimista arvioidaan erilaisin menetelmin, kuten oppimistehtävien ja työsuoritteiden perusteella.

Opiskelija osallistuu opettajan ohjauksessa kahteen erityyppiseen tilaus- ja juhlatarjoilutilaisuuteen.

Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin portfolioonsa.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

 

Muuta tietoa

TILAUS- JA JUHLATARJOILUSSA TYÖSKENTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työvuoron työtehtävien suunnittelu

Juhlatilan kunnostus ja varustus tilaisuuden luonteen mukaan

Toimintakokonaisuus suoritetaan työssäoppimalla. Opiskelija työskentelee tilaus- tai juhlapalveluita tarjoavassa yrityksessä työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Opiskelija kunnostaa työ- ja asiakastiloja tilausmääräysten mukaan ja suunnittelee omaa työtään.
Asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen Opiskelija harjoittelee ottamaan huomioon erilaisten asiakkaiden toiveet ja elämysten luomisen tuotteiden, tarjoilun, somistuksen ja tunnelman luomisessa
tilaus- ja juhlatarjoilutehtävissä.
Tilaisuuteen soveltuvien tarjoilutapojen ja asiakaspalvelun sujuvuus Opiskelija suosittelee, myy ja tarjoilee erilaisia ruokia ja juomia tilausmääräyksen mukaisesti. Opiskelija oppii varmistamaan asiakastyytyväisyyden hankkimalla aktiivisesti asiakaspalautetta ja välittämällä tiedon eteenpäin.
Yhteistyön sujuvuus keittiön ja muun tarvittavan henkilöstön kanssa Opiskelija kehittää työssäoppimisen aikana vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan työyhteisössä sekä kehittää ongelmanratkaisutaitojaan muuttuvissa työtilanteissa.
Alakohtaisen kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Opiskelija palvelee vieraskielisiä asiakkaita ja harjaannuttaa alakohtaista kielitaitoaan.
Omavalvontasuunnitelman ja anniskelumääräyksien noudattaminen Opiskelija osaa huomioida anniskelumääräykset ja ottaa omavalvonnan huomioon työssään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan oppimisen edistymistä arvioidaan ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan toimesta säännöllisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään palautekeskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Keskustelussa arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö.

Toimintakokonaisuuden lopuksi opiskelija tallentaa työssäoppimisyrityksen esittelyn ja itsearvoinnin portfolioonsa.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi