4.4.11 Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii yritystoiminnan suunnittelun ja perustamisen perusasioita.

Opiskelijaa oppii yrittäjämäistä toimintatapaa ja hän oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa apuna yritystoiminnan suunnittelussa ja asiakirjojen hallinnassa sekä tiedonhaussa.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

  • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
  • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
  • esittää liikeidean ja yritysmuodon
  • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
  • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen NY 8 leiri 1. vuonna, Yritystoiminnan suunnittelu 2. tai 3. vuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä opetukseen liittyvien tehtävien suorittamisella verkko-oppimisympäristössä. Tutkinnon osa voidaan myös suorittaa harjoitusyrityksessä tai itse perustamassa yrityksessä ja se voidaan luontevasti yhdistää Yrityksessä toimiminen 15 osp ammatilliseen valinnaiseen tutkinnonosaan.

Tutkinnon osa suoritetaan itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa osan tutkinnonosasta omassa itse perustamassa yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot 1 osp Matematiikan valinnaiset opinnot

1 osp Kulttuurien tuntemuksen valinnaisia opintoja

1 osp Työelämätaidot pakollisia opintoja

2 osp Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisia opintoja

1 -2 osp Äidinkielen pakollisia opintoja

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Opiskelija tekee ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä itsenäisesti tai ohjattuna yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Opiskelija neuvottelee ja osallistuu yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Ammattietiikka:
Opiskelija omaksuu kestävän kehityksen arvot osana yritystoimintaa.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
Opiskelija huomioi ergonomian osana yritystoimintaa.

Yrittäjyys Opiskelija oppii yritystoiminnan perusteet käytännössä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi