4.4.4 Kahvilapalvelut 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tuntemaan kahvilapalvelualan yrityksiä ja erilaisia kahvilan liikeideoita. Opiskelija oppii tunnistamaan kahvilassa käytettäviä eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita ja osaa varastoida, esikäsitellä ja valmistaa niistä myytäviä tuotteita. Hän oppii leipomaan tuotteita eri perustainoista. Opiskelija oppii käyttämään sekä puhdistamaan koneita ja laitteita turvallisesti. Hän oppii laadun ja tuoteturvallisuuden perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija oppii kahvilapalvelualan turvallisuuden perusteita sekä keittiössä että asiakaspalvelussa. Opiskelija oppii työskentelemään kahvilan asiakaspalvelutehtävissä ja oppii ymmärtämään vuorovaikutustaitojen merkityksen myynnin edistämisen apuvälineenä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

  • kunnostaa asiakas- ja työtiloja
  • valmistaa, valmistella ja laittaa esille kahvilan tuotteita ja huolehtia niiden laadusta
  • käyttää ja puhdistaa kahvilan koneita ja laitteita
  • suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita
  • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita/li>
  • toimii asiakaspalvelussa
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
  • varmistaa asiakastyytyväisyyden
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.

Majoitus- ja ravitsemispalvelut tutuksi (2 osp).

Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna 2. vuonna tai 3. vuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa.
Opintoihin kuuluvan oppimistehtävän avulla opiskelija oppii hahmottamaan kahvilapalvelualan trendejä.

Oppimistehtävään integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan osaamistavoitteet ruotsi(1 osp) ja englanti(1osp).

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana opiskelija työskentelee valmistus- sekä asiakaspalvelutehtävissä kahvilapalvelualan toimintaympäristössä tai oppilaitoksen toiminnallisessa pisteessä.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa lähes koko tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot yrittäjyys
ruotsi 1 osp
englanti 1osp
Ellei opiskelija ole suorittanut näitä pakollisia yhteisiä tutkinnon osia jo aiemmissa opinnoissaan.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään oppimistehtävänä oma kahvilasuunnitelma, jonka avulla perehdytään omavalvontaan kahvilassa ja opitaan laadun ja tuoteturvallisuuden perusteita. Työhön sisältyy myös ruotsin ja englannin sekä yrittäjyyden sisältöjä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti. Opiskelija oppii ymmärtämään oman työpanoksensa merkityksen osana kahvilayrityksen toimintaa.

Tutkinnon osa toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi