Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

KAHVILAPALVELUISSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Projektityö Opiskelija perehtyy oppimistehtävänsä avulla alakohtaisiin kielitaitovaatimusten mukaiseen toimintaan sekä omavalvontaan. (Yto-integrointi, ruotsi, englanti)

Opiskelija perehtyy oppimistehtävänsä avulla myös työn perustana olevaan tiedon hallintaan.

Työvuorossa toimiminen Opiskelija perehtyy liikeidean mukaiseen työskentelyyn opetuskeittiössä ja kahvilassa.

Opiskelija perehtyy kahvila tuotteiden valmistamiseen ja esille laittoon sekä perehtyy niiden laatuvaatimuksiin.

Kunnostaa sekä siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja.

Opiskelija perehtyy kahvilassa käytettäviin koneisiin ja laitteisiin sekä niiden puhdistukseen.

Kunnostaa sekä siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja.

Asiakaspalvelu Opiskelija perehtyy kahvilassa käytettäviin koneisiin ja laitteisiin sekä niiden puhdistukseen.

Opiskelija perehtyy kahvila tuotteiden myyntiin ja suosittelee niitä asiakkaille sekä tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita.

Toimii asiakaspalvelussa, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita.

Kestäväkehitys, yrittäjyys Ergonominen ja työturvallinen työskentely. Asiakas- ja yrittäjälähtöinen sekä liikeidean mukainen toiminta (Asiakastyytyväisyys)

Liikeidean mukaiset laatuvaatimukset ja laadunvarmistus.
Taloudellisuus, hävikin minimoiminen, jätteiden lajittelu ja kestävän kehityksen mukainen työskentely.

Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävän laadintaa ja siinä tarvittavaa tiedonhankintaa. Mikäli oppimistehtäviä käytetään osana muuta arviointia täydentämään ammattiosaamisen näyttöä, oppimistehtävät arvioidaan asteikolla T1-K3 tutkinnonosan kriteereiden mukaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa oppimistehtävän opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tehtävästään.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta kahvilapalveluiden keskeisten sisältöjen hallinnasta sekä oppimistehtävästä.

 

Muuta tietoa

KAHVILASSA TYÖSKENTELY 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kahvilan työtehtävissä toiminen Toimintakokonaisuus toteutetaan työssäoppimalla kahvilassa, jonka liikeideaan kuuluu kahvilatuotteiden valmistusta sekä myyntiä ja tarjoilua.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kahvilan työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa.

Opiskelija kunnostaa asiakas- ja työtiloja, varustaa myyntitiskin, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita.

Opiskelija rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla ammattiosaamisen näytön Kahvilapalvelut (15 osp) tutkinnon osasta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija käyvät osaamistavoitekeskustelun työssäoppimisjakson alussa. Keskustelussa verrataan opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja saadaan tavoitteet työssäoppimiselle.

Keskustelun pohjalta tehdään näyttösuunnitelma ja opiskelija valmistautuu ammattiosaamisen näyttöihin.

Opiskelija käy arviointi- ja palautekeskustelun työssäoppisesta ja ammattiosaamisen näytöstä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Itsearviointi.
Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan T1-K3 kriteerein.
Arvioinnit tallennetaan opiskelija-arviointi järjestelmään.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi