Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PIKARUOKAPALVELUISSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Oppimistehtävä Opiskelija perehtyy oppimistehtävänsä avulla alakohtaisiin kielitaitovaatimusten mukaiseen toimintaan sekä omavalvontaan. (Yto-integrointi, ruotsi, englanti). Opiskelija perehtyy tehtävänsä avulla myös työn perustana olevaan tiedon hallintaan.
Työvuorossa toimiminen Opiskelija perehtyy liikeidean mukaiseen työskentelyyn opetuskeittiössä ja pikaruokayrityksessä.

Opiskelija perehtyy pikaruokayrityksen tuotteiden valmistamiseen ja esille laittoon(pakkaamiseen)sekä perehtyy niiden laatuvaatimuksiin.

Kunnostaa sekä siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja.

Opiskelija perehtyy pikaruokayrityksessä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin sekä niiden puhdistukseen.

Asiakaspalvelu Opiskelija perehtyy pikaruoka tuotteiden myyntiin ja suosittelee niitä asiakkaille sekä tarjoilee pikaruokayrityksen ruoka- ja juomatuotteita.

Toimii asiakaspalvelussa, rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita.

Ergonominen ja työturvallinen työskentely.
Asiakas- ja yrittäjälähtöinen sekä liikeidean mukainen toiminta. (Asiakastyytyväisyys)

Kestäväkehitys, yrittäjyys Liikeidean mukaiset laatuvaatimukset ja laadunvarmistus. Taloudellisuus, hävikin minimoiminen, jätteiden lajittelu ja kestävän kehityksen mukainen työskentely.

Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa projektityön laadintaa ja siinä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa projektityön opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta projektityöstä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta pikaruokapalveluiden keskeisten sisältöjen hallinnasta sekä oppimistehtävästä.

Muuta tietoa

 PIKARUOKARAVINTOLASSA TYÖSKENTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pikaruokayrityksen työtehtävissä toiminen Toimintakokonaisuus toteutetaan työssäoppimalla pikaruokayrityksessä, jonka liikeideaan kuuluu pikaruoka tuotteiden valmistusta sekä myyntiä ja tarjoilua.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kahvilan työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa.

Opiskelija kunnostaa asiakas- ja työtiloja, varustaa myyntitiskin, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita.

Opiskelija rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla ammattiosaamisen näytön Pikaruokapalvelut (15 osp) tutkinnon osasta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija käyvät osaamistavoitekeskustelun työssäoppimisjakson alussa. Keskustelussa verrataan opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja saadaan tavoitteet työssäoppimiselle. Keskustelun pohjalta tehdään näyttösuunnitelma ja opiskelija valmistautuu ammattiosaamisen näyttöihin.

Opiskelija käy arviointi- ja palautekeskustelun työssäoppisesta ja ammattiosaamisen näytöstä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Itsearviointi.

Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan T1-K3 kriteerein.
Arvioinnit tallennetaan opiskelija-arviointi järjestelmään.

Muuta tietoa Ennen työssäoppimisjaksoa, opiskelijalla tulee olla riittävät työskentelytaidot. Opiskelijan taitotaso arvioidaan tutkinnon osan kaikkien toimintakokonaisuuksien oppimistehtävien ja työsuoritusten perusteella. Jotta opiskelija pääsee antamaan ammattiosaamisen näytön, tulee kaikkien tutkinnonosakohtaisten oppimisen arviointien olla suoritettuja.

Tutkinnon osan arviointi