Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen. Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään ja käyttämään hotelli-, ravintola- ja cateringalaan liittyvää perussanastoa: raaka-aineita, ruokalajeja, työvälineitä, työmenetelmiä, työympäristöön liittyviä termejä sekä asiakaspalvelussa tarvittavaa kohteliasta kieltä työhönsä liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelija kertoo englanniksi hotelli-, ravintola- ja cateringalan työtehtävistä.  Opiskelija harjoittelee suullista viestintää ja ohjeiden ymmärtämistä erilaisissa hotelli-, ravintola- ja cateringalan oppimisympäristöissä, kuten opetuskeittiössä, kahvilassa tai opetusravintolassa.

Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija perehtyy englanninkielisten maiden ruokakulttuuriin ja opettelee Opiskelija harjoittelee  ruoka- ja juomaohjeiden ja ruoka- tai juomalistojen kääntämistä sekä englanniksi että suomeksi
Itsestään ja työtehtävistään kertominen Opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan ja laatii itselleen työnhakuun liittyviä dokumentteja englanniksi  hotelli-, ravintola- ja cateringalan vaatimalla tavalla. Opiskelija osaa myös käyttäytyä kansainvälisessä haastattelutilanteessa.
Oman alan tiedon hakeminen ja hankkiminen englanniksi Opiskelija osaa hakea englanninkielistä tietoa hotelli-, ravintola- ja cateringalan erilaisista sähköisistä lähteistä, kirjallisuudesta ja opettajan antamista materiaaleista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija laatii omaan ammattialaansa kuuluvia dokumentteja ja saa niistä vertaispalautetta. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.

Osaamisen arviointi Opettaja antaa palautetta opiskelijalle suullisesti ja arvioimalla osaamista tutkinnon osan tavoitteiden ja arviointikriteereiden mukaisesti.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi