Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan tietojärjestelmäsovelluksien hyödyntäminen.

Sähköisen media ja digitalisen materiaalin hyödyntäminen.

Opiskelija viimeistelee tutkinnon osan toiminnallisten kokonaisuuksien aikana tekemiään portfoliopäivityksiä ja tekee näin tutkinnonosan aikana oppimansa asiat näkyväksi.

Opiskelija hyödyntää sähköistä ja digitaalista mediaa työskentelyssään. Opiskelija tekee tutkinnon osan itsearvioinnin. Opiskelija alustaa seuraavan tutkinnon osan portfolion.

Opiskelijaa kerää tutkinnon osa portfolioistaan parhaat sivut tiiviiksi työnhakuportfolioksi. Opiskelija ottaa varmuuskopion haluamastaan eTaito-materiaalista ja tallentaa sen itselleen tulevaisuutta varten.

Opiskelija oppii käyttämään taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työtehtävissä. Opiskelija oppii hyödyntämään digitaalisia kuvia eri käyttötarkoituksissa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Tieken @-korttikokeet Tekstinkäsittely sekä Taulukkolaskenta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan toiminnan ja tehtävien perusteella.

Muuta tietoa