4.2.1 Ihonhoidon ohjaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii analysoimaan asiakkaan ihon ja kehon tilaa sekä ohjaamaan asiakasta ja asiakasryhmiä ihonhoidossa, sen suojauksessa ja terveyden ylläpitämisessä. Opiskelija oppii esittelemään ja myymään kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita. Hän osaa ohjata asiakasta yleisimmissä kauneuskirurgisissa toimenpiteissä ja terveyttä edistävässä liikunnassa. Opiskelija ohjaa asiakasta ja asiakasryhmiä ehostuksessa sekä hoitotuotteiden – ja hoitopalveluiden käytössä hyödyntäen mediaosaamistaan. Opiskelija suunnittelee hoitotyön ja toteuttaa sen käyttäen tietoja anatomiasta, fysiologiasta, ihotaudeista ja tuotetietoudesta kotimaisen kielen lisäksi kahdella vieraalla kielellä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä
 • ohjata asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä
 • analysoida asiakkaan ihon ja kehon tilaa ohjatessaan asiakasta ihon hoidossa, suojauksessa ja terveyden ylläpitämisessä
 • selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja toiveet sekä ottaa ne huomioon ohjauksen tai tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa
 • esitellä ja myydä kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita
 • järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia
 • hyödyntää mediaosaamista asiakkaita ohjatessaan
 • käyttää hyväkseen tietoa erilaisista hoitomenetelmistä ja tuotteista
 • käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta
 • keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä
 • arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä
 • ohjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa
 • arvostaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmaisemaan toiveensa
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • arvioida asiakkaiden ohjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien onnistumista ja ottaa vastaan palautetta
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna, 2. ja 3. vuonna
Peruspolku A
Peruspolku B
KV-polku
Taitaja- polku

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.
Työtaidot opitaan parityöskentelyn avulla, omille malleille ja asiakkaille toteutettuna jossa taitojen syventäminen korostuu.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
1osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedonhankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys
Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sitkeyttä ihon hoidon ohjauksen opiskelussa. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot yhteistyössä opettajien, toisten opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Menu Title