Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ORIENTAATIO HUIPPUOSAAMISEEN (1/2)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Huippuosaamista vaativat työtehtävät Opiskelija tutustuu mitä on työskennellä Stadin ammattiopiston huippuosaajana. Hän huomioi kauneudenhoitoalan huippupalveluiden laatuvaatimukset ja suunnittelee henkilökohtaisen huippuosaajapolun.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan alustavaa huippuosaajapolkuaan. Opettaja antaa tarkentavaa palautetta työn suunnittelun aikana. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e- Taitoon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

KAUNEUDENHOITOALAN HUIPPUOSAAMISEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET (2/2)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta

Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta

Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija asettaa tavoitteensa ja suunnittelee sekä toteuttaa itsenäisesti kauneudenhoitoalan huippuosaamista vaativia työtehtäväkokonaisuuksia. Opiskelija arvioi omaa onnistumistaan ja osaamistaan sekä määrittelee kehittämistarpeitaan. Hän käyttää uusia työmenetelmiä, materiaaleja ja työvalineitä sekä työskentelee järjestelmällisesti, tarkasti, luovasti ja innovatiivisesti.

Opiskelija osallistuu työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä toimii sitoutuneesti yrityksen ja organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija kehittää osaamistaan ja työtapojaan sekä työskentelee yrittäjämäisellä asenteella huomioiden käytettävissä olevat resurssit. Hän edistää pysyviä asiakassuhteita, ennakoi muutoksia ja työskentelee pitkäjänteisesti huippuosaamista vaativissa työtehtävissä.

Opiskelija hankkii ja soveltaa työssä tarittavaa tietoa omatoimisesti ja pystyy ratkomaan ongelmatilanteita yhdessä muiden kanssa.

Opiskelija selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista ja kommunikoi asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä omalla kielellään ja englannin kielellä. Hän toimii työryhmässä aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu hyvin työyhteisöön.

Opiskelija käyttäytyy hyvin ja noudattaa työaikoja, on ylpeä ammatistaan ja osaamisestaan.
Noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja- ohjeita, työskentelee ergonomisesti sekä ylläpitää aktiivisesti omaa työhyvinvointiaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kauneudenhoitoalan huippuosaamiseen vaadittavia työtehtäviä. Opettaja antaa tarkentavaa palautetta työn suunnittelun aikana. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa,

asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

  1. Opiskelija tekee suunnitelman ja toteuttaa yhden huippuosaamista vaativan kauneudenhoitoalan työtehtäväkokonaisuuden.
  2. Opiskelija arvioi oman työnsä ja korjaa toimintaansa niin, että se tukee kasvua huippuammattilaiseksi.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e- Taitoon.

Muuta tietoa