4.2.4 Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään ihon kosmeettisia hoitoja terveydenhuollon asiakkaille huomioiden hoidoissa erilaisten sairauksien ja toimintakyvyn rajoitteet.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • suunnitella ja toteuttaa ihon kosmeettisia hoitoja terveydenhuollon asiakkaille
 • ottaa huomioon erilaisten sairauksien tai toimintakyvyn rajoitteiden ihonhoidolliset vaatimukset
 • hankkia valmiuksia työskennellä kauneudenhoitoalan ammattilaisena erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä
 • suunnitella ja toteuttaa kosmeettisia hoitoja moniammatillisessa työympäristössä
 • suunnitella ja toteuttaa kosmetologisia hoitoja, jotka liittyvät kauneuskirurgian toimenpiteisiin
 • ottaa huomioon mahdolliset toimenpiteestä johtuvat ihonhoidolliset rajoitukset
 • tehdä asiakkaalle kasvojen lymfahieronnan
 • valmistaa yksinkertaisia jalkojen kevennystuotteita, kuten esimerkiksi varpaiden erottimia ja ihosuojia
 • ohjata asiakasta ihon itsehoidossa ja myydä asiakkaalle ihonhoitopalveluja ja -tuotteita
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
 • noudattaa aseptiikkaa
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida työtään ja sen tuloksia
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna
Aloituskaavio, peruspolku A
Aloituskaavio, peruspolku B
Aloituskaavio, kansainvälinen polku

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.
Työtaidot opitaan parityöskentelyn avulla, omille malleille ja asiakkaille toteutettuna jossa taitojen syventäminen korostuu.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiset opinnot on suoritettu.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedonhankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuulisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työkentely ergonomisesti.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sitkeyttä opiskellessaan kosmetologina toimimista terveydenhuollon toimintaympäristössä. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot yhteistyössä opettajien, toisten opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa.