4.2.6 Kauneuden hoito ja tuoteneuvonta 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ohjaamaan ja neuvomaan asiakkaita ihon ja kauneuden hoidossa sekä myymään tuotteita ja hoitoja. Hän oppii vertailemaan tuotteiden ominaisuuksia ja perustelemaan myymiään tuotteita, toimimaan tuote-esittelijänä ja kehittämään myynti- ja markkinointiosaamistaan sekä esiintymään erilaisissa työtilanteissa ja kehittämään puhe- ja esiintymistaitojaan kotimaisen kielen lisäksi kahdella vieraalla kielellä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja kauneuden hoidossa sekä myydä tuotteita ja hoitoja
 • vertailla tuotteiden ominaisuuksia ja perustella myymiään tuotteita
 • toimia tuote-esittelijänä ja kehittää myynti- ja markkinointiosaamistaan
 • esiintyä erilaisissa työtilanteissa ja kehittää puhe- ja esiintymistaitojaan
 • syventää ja laajentaa tuntemustaan kosmeettisista tuotteista ja niiden ainesosista sekä niiden vaikutusmahdollisuuksista
 • arvioida kosmetiikan turvallisuutta
 • hyödyntää työssään tietämystään ihon hoitamisesta ja ehostuksesta
 • seurata kauneuskulttuuria, muotia ja trendejä sekä soveltaa tietämystään ohjaus- ja neuvontatyössään
 • hyödyntää työssään erilaisia myynninedistämiskeinoja
 • suunnitella ja toteuttaa somistuksia, kuten esimerkiksi esittelypöydän, myyntihyllyjen tai näyteikkunan somistuksia
 • hoitaa suhdetoimintaa eri sidosryhmiin
 • markkinoida tuotteita ja osaamistaan eri kohderyhmille
 • toimia erilaisissa työympäristöissä, kuten kosmetiikkateollisuudessa, tuotekehittelyssä, maahantuonnissa, markkinoinnissa ja vähittäiskaupassa
 • hyödyntää mediaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa työssään
 • ottaa huomioon tulostavoitteet ja laatuvaatimukset
 • seurata kosmetiikkaa koskevaa lainsäädäntöä ja kuluttajansuojalakia, toimia niiden velvoittamalla tavalla ja arvioida niiden toteutumista
 • ylläpitää työyhteisön hyvinvointia
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida työtään ja sen tuloksia
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. ja 3. vuonna
Peruspolku A
Peruspolku B
KV-polku
Taitaja- polku

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.
Työtaidot opitaan parityöskentelyn avulla, omille malleille ja asiakkaille toteutettuna jossa taitojen syventäminen korostuu.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli
Työelämätaidot
Yrittäjyys ja yritystoiminta
Tieto- ja viestintätekniikka
Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedonhankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuulisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen
Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työkentely ergonomisesti.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sitkeyttä kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan opiskelussa. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot yhteistyössä opettajien, toisten opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa.