Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, VALINNAISET (3 osp)

Äidinkielen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Esiintymis- ja ryhmätyötaidot (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita lähiopetustunneilla ja oppilaitoksen tuotannoissa. Hän tunnistaa sanattoman viestinnän merkityksen ottaa huomioon myös muiden näkemykset ja kulttuurierot viestinnässä. Hän esittää mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.
Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija tunnistaa omat roolinsa eri ryhmissä. Opiskelija harjoittelee ryhmäviestinnän tilanteita toimien yhteistyöhakuisesti osana ryhmää. Opiskelija osallistuu kokoukseen ja neuvotteluun joko harjoitustilanteessa luokassa tai aidossa tilanteessa esimerkiksi oppilaitoksen tuotantoihin integroiden.

Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta aiheesta.

Kauneudenhoitoalan tekstilajit (1 osp)
Erilaisten tekstilajien käyttö ja tulkitseminen Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien erilaiset tavoitteet ja vaikuttamiskeinot kirjallisuudessa ja ammatillisissa teksteissä.
Kauneudenhoitoalan tekstien tunteminen ja tuottaminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotojen ja merkitysten tunteminen

Opiskelija tunnistaa, tuottaa ja muokkaa erilaisia kauneudenhoitoalan tekstejä luokkaopetuksessa. Hän laatii kommentoivan referaatin jostain ajankohtaisesta työelämään liittyvästä aiheesta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla audiovisuaaliseen alaan liittyviä kirjallisia töitä ja suullisia esityksiä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia audiovisuaaliseen alaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja opiskelijan suullisten esitysten pohjalta ja käytännön ryhmätilanteissa sekä -harjoituksissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista lähiopetustunneilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Kauneudenhoitoalan tekstilajit (1 osp) on mahdollista suorittaa verkko-opintoina.