Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen sovelluksen pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot (2 osp)
Sana- ja ilmaisuvarannon laajentaminen

Kauneudenhoitoalan ammattisanaston tunteminen

Opiskelija laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan. Opiskelija nimeää kauneudenhoitoalan käsitteitä käytännön tilanteissa ja etsimällä tietoa sähköisistä tiedonlähteistä. Hän oppii työvaiheiden nimitykset ja osaa kertoa työskentelystään kauneudenhoitoalan työtehtävissä alan käsitteistöä käyttäen.
Kauneudenhoitoalan kannalta keskeisen tiedon hankinta

Tekijänoikeuksien tunteminen
Työselostusten ja ohjeiden tulkitseminen ja laatiminen

Opiskelija laatii valitsemastaan kauneudenhoitoalan työvälineestä, alaan liittyvästä työstä, tuotteesta tai muusta ammatillisesta aiheesta kirjallisen raportin ja suullisen esityksen käyttäen täsmällisiä ammattitermejä huomioiden tekijänoikeudet. Opiskelija käyttää suullisen esityksen tukena havaintomateriaalia ja huomioi tilanteen vaatiman kielen ja asiatyylin.
Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen ja suomen kielen rakenteiden hallinta
Opiskelija etsii aktiivisesti tietoa kauneudenhoitoalasta ja tutustuu kauneudenhoitoalan teksteihin, kuten tuoteselostuksiin, työselostuksiin ja ohjeisiin. Hän laatii referaatin, työselostuksen ja ohjeen oikeinkirjoitusta noudattaen ja kielen rakenteiden hallintaa osoittaen.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä kauneudenhoitoalan puhetilanteisiin liittyvää viestintää osallistumalla kauneudenhoitoalan ajankohtaisiin keskusteluihin ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen käyttäen alan käsitteistöä.
Media ja kulttuuri (1 osp)
Äidinkielen, kirjallisuuden ja oman kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija etsii tietoa sähköisistä tiedonlähteistä ja vertaa eri kirjallisuus- ja medialähteiden avulla suomen kieltä ja kulttuuria omaan kieleen ja kulttuuriin.
Kauneudenhoitoalan mediataitojen omaksuminen Hän toimii kielellistä ja kulttuurista osaamistaan hyödyntäen kauneudenhoitoalan työskentelytilanteissa ammattiluokassa.
Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen Opiskelija käyttää ja arvioi kauneudenhoitoalan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä. Hän laatii raportin ajankohtaisesta kauneudenhoitoalan aiheesta.
Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi

Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä

Opiskelija esittelee suullisesti ja raportoi kirjallisesti oppimiaan ammatillisia taitoja hyödyntäen verkkoviestintää ja digitaalisia ympäristöjä. Hän huomioi suullisessa ilmaisussaan selkeyden ja tarkoituksenmukaisuuden.
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii kauneudenhoitoalan asiakirjoja.
Työelämän viestintä (2 osp)
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii kauneudenhoitoalan asiakirjoja.
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita luokassa ja mahdollisuuksien mukaan eri työympäristöissä. Opiskelija etsii sähköisistä lähteistä tietoa ja raportoi kauneudenhoitoalan työtilannetta.
Työssäoppimisen raportointi Opiskelija kirjoittaa työssäoppimisraportin, jossa erittelee ja arvioi omaa osallistumistaan työelämän vuorovaikutustilanteisiin, erittelee oppimiaan työtehtäviä ja esittelee työssäoppimispaikkaansa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opiskelija pitää esityksen valitsemastaan ammatillisesta aiheesta antaen ja saaden vertaispalautetta ja -arviointia muilta ryhmän jäseniltä.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa kauneudenhoitoalasta lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Opiskelutaidot (2 osp), Media ja kulttuuri (1 osp) ja
Työelämän viestintä (2 osp) suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana.