Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka (1 osp)
Lämpö ja sähkö

Sähkömagneettinen säteily, erityisesti UV-säteily

Opiskelija perehtyy lämpö- ja sähköopin peruskäsitteisiin ja niiden merkitykseen kauneudenhoitoalalla. Opiskelija harjoittelee kauneudenhoitoalalla käytettävien sähkölaitteiden merkintöjen lukemista. Opiskelijalle selviää, kuinka suuret virrat ja jännitteet ovat realistisia.
Varoitusmerkit ja työssä käytettävien aineiden käsittely Opiskelija tutustuu sähkömagneettisen säteilyn ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin arkielämässä ja kauneudenhoitoalalla.
Veden fysikaaliset ominaisuudet, pH-muutokset Opiskelija perehtyy varoitusmerkkeihin sekä kauneudenhoitoalan aineiden (esim. syövyttävät ja hapettavat aineet) turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.

Opiskelija perehtyy vesimolekyylin rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Opiskelija oppii, miten vesi, hapot ja emäkset vaikuttavat ihoon.

Työelämän kemia (1 osp)
Kauneudenhoitoalalla tarvittavien keskeisten orgaanisten aineiden ominaisuudet Opiskelija perehtyy orgaanisten aineiden ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin kauneudenhoitoalan kannalta.
Tuotteiden raaka-aineet Opiskelija tutustuu kauneudenhoitoalalla käytettävien tuotteiden raaka-aineisiin. Opiskelija oppii tuotteiden INCI-listojen lukemista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa sähkö-, aalto- ja lämpöopin perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan oman alan työtehtävissä. Opettaja ohjaa opiskelijaa selvittämään energian merkitystä opiskelijan omalla alalla. Opettaja tukee opiskelijaa mahdollisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan kemiallisen turvallisuuden periaatteita ja antaa tarvittavaa tietoa erilaisista audiovisuaalisessa viestinnässä käytettävistä aineista. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa audiovisuaaaliseen viestintään liittyvistä kemian ilmiöistä sekä antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija ymmärtää näiden ilmiöiden merkityksen omissa työtehtävissään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa lämpö- ja sähköoppiin liittyviä lainalaisuuksia kauneudenhoitoalalla.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida kauneudenhoitoalaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä kauneudenhoitoalan aineisiin liittyvät riskit.

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa tietämystään kauneudenhoitoalaan liittyvissä kemian ilmiöissä.

Muuta tietoa