Pakolliset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminta hiusalalla (1 osp)
Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä kauneudenhoitoalan yrittäjäksi erilaisilla menetelmillä.

Opiskelija tunnistaa kauneudenhoitoalan keskeiset palvelut ja osaa ideoida mahdollisia uusia palveluja.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä audiovisuaalisen viestintäalan yrittäjäksi.
Oman osaamisensa ja omien vahvuuksiensa tunnistaminen ja arvioiminen Osaa selvittää kauneudenhoitoalan tuotteistamismahdollisuuksia ja tietää, kuinka omaa osaamista tuotteistetaan.
Oman liikeidean ja oman osaamisen tuotteistamisen ideoiminen Tutustuu erilaisiin kauneudenhoitoalan liikeideoihin ja laatii alustavan liikeidean omalle yritykselle parityönä tai pienryhmässä ja valitsee sille sopivan yritysmuodon.
Kauneudenhoitoalan ammatillisten verkostojen selvittäminen

Kannattavan liiketoiminnan periaatteiden tunnistaminen

Opiskelija oppii ammattiluokassa toimiessaan kannattavan yritystoiminnan periaatteita, kuten työskentelyn ripeyttä kustannustehokkuuteen vaikuttavana tekijänä, aineiden tarkkaa käyttöä, tukkuostojen kautta saatavia hyötyjä ja lisämyynnin merkitystä kannattavuutta parantavana tekijänä. Opiskelija tunnistaa, että asiakaspalvelun laatu on keskeisimpiä yrityksen kannattavuutta parantavia tekijöitä.
Oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen arvioiminen omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen
kansantaloudelle
Opiskelija tutustuu kauneudenhoitoalan yrityksiin, toimintaympäristöihin ja ammatillisiin verkostoihin työssäoppimispaikoilla, yritysvierailuilla ja sähköisen materiaalin avulla.

Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden ja etenkin pienyrittäjyyden merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen arvioiminen omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle Opiskelija tuntee alan tekijänoikeuskysymyksiä, sopimus- ja tarjouskäytäntöjä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu lähiopetuksena tehtävien ja ammattiluokassa tehtävien harjoitteiden ja arvioitavien tehtävien avulla.

Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan yhteistyötaitoja tiimityössä sekä ennen kaikkea vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Yritysideaa arvioidaan suhteessa annettuihin arviointikriteereihin.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa harjoituksena laaditun yritysesittelyn ja oppimistehtävien perusteella sekä työsalityöskentelyn pohjalta.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa