Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunta(1 osp)
Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelijan toimintatapojen sekä toimintaympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittäminen

Opiskelija toteuttaa yhteistä liikuntasuunnitelmaa säännöllisesti muita kannustaen liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa. Opiskelija tiedostaa liikuntasuoritusten vaikutukset työkyvyn parantumiseen ja ylläpitoon myös ergonomian kautta.

Opiskelija kehittää motorisia taitojaan monipuolisesti eri liikuntalajeja harjoitellen, aktiivisesti osallistuen ja muut opiskelijat huomioiden.
Opiskelija arvioi ja testaa kuntoaan eri menetelmin.

Opiskelija osallistuu liikuntatapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Terveystieto ja työkyvyn ylläpitäminen(1 osp)
Ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien huomioiminen Opiskelija hankkii tietoa ravitsemuksen merkityksestä terveyteen ja työssäjaksamiseen. Hän hankkii tietota  tupakoinnin ja päihteiden vaikutuksesta terveyteen.
Liikuntasuunnitelman laatimisen osaaminen Opiskelija laatii liikuntapiirakan avulla itselleen terveysliikuntasuunnitelman.

Opiskelija huomioi suunnitelmassaan unen ja levon tarpeen sekä merkityksen ja seuraa suunnitelmansa toteutusta päiväkirjan avulla

Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ymmärtäminen Opiskelija selvittää erilaisten tehtävien avulla mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille.
Turvallinen toimiminen ja ergonomian tärkeyden ymmärtäminen, tapaturmien ehkäiseminen ja toimiminen ensiaputilanteessa
Opiskelijat tutustuvat ammattialoittain oman alansa kuormitustekijöihin ja ergonomiaan omassa toiminnassaan.

Opiskelijaa tutustuu kauneudenhoitoalan kuormitustekijöihin ja ergonomiaan omassa toiminnassaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.
Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan motivaatiossa ja asenteissa liikuntaa kohtaan, opiskelijan halussa kehittyä, oppia uutta sekä suhtautua positiivisesti muiden opiskelijoiden liikuntasuorituksiin ja liikuntatuntitapahtumiin.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät, opiskelijan oma-aloitteisuus ja tuntiaktiivisuus.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.

Terveystiedon opetus järjestetään luokkaopetuksena ja ammattiluokissa.