Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, VALINNAISET (3 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valinnainen liikunta (2 osp)
Terveysliikunnan hyödyntäminen

Ryhmänjäsenenä ryhmän toiminnan edistäminen ja osallistuminen työ- ja opiskelukyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen

Opiskelijat laativat yhteisen terveysliikuntasuunnitelman ja noudattavat sitä ryhmän jäseninä sekä osallistuvat suunnitelman toteuttamiseen aktiivisesti.

Opiskelija seuraa omaa harjoitteluaan ja kehittymistään jakson aikana liikuntapäiväkirjan avulla.

Opiskelija toteuttaa ryhmän yhteistä terveysliikuntasuunnitelmaa.
Opiskelija kehittää kurssilla motorisia taitojaan monipuolisesti eri liikuntalajeja harjoitellen, muut ryhmän opiskelijat huomioiden.
Opiskelija arvioi kuntoaan eri menetelmin.

Opiskelija osallistuu liikuntatapahtumiin mahdollisuuksien puitteissa.

Valinnainen terveystieto (1 osp)
Väestön terveyserojen, tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöiden sekä niiden ennaltaehkäisyn kuvaamisen osaaminen

Fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden
arvioimisen osaaminen omassa elämäntavassa sekä toimintaympäristössä

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden käyttämisen osaaminen tarvittaessa

Opiskelija hakee tietoa terveyshaitoista, toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista.

Opiskelija oppii ymmärtämään fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Opiskelija laatii oman hyvinvointiohjelman ja raportoi sen toteutumista jakson aikana.

Opiskelija hakee tietoa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista käyttäen eri tiedonhakumenetelmiä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.
Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan motivaatiossa ja asenteissa liikuntaa kohtaan, opiskelijan halussa kehittyä, oppia uutta sekä suhtautua positiivisesti muiden opiskelijoiden liikuntasuorituksiin ja liikuntatuntitapahtumiin.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät, opiskelijan oma-aloitteisuus ja tuntiaktiivisuus.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.

Terveystiedon opetus järjestetään luokkaopetuksena ja ammattiluokissa.