5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen


TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan kauneudenhoitoalaan liittyviä kulttuuriin, taiteeseen, psykologiaan ja ympäristöosaamiseen liittyviä taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 7 osaamispisteen edestä sosiaalista ja kulttuurista osaamista.

Osaamistavoitteet 5.4.1 Taide ja kulttuuri

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä
 • osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)
 • osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä
 • osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset
 • osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien,
  palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

5.4.2 Psykologia

Osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa havainnoida ja ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa työssään erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa
 • osaa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen tiedon avulla
 • osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi
 • osaa arvioida työhönsä liittyviä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutilanteita ja toimia psykologista tietoa
  käyttäen.

5.4.3 Ympäristöosaaminen

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren
 • osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen
 • osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla
 • osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä
 • osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään
 • osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan.
 • Tutkinnon osan sijoittuminen
  Tutkinnon osa suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.

  Ajoituskaavio, peruspolku

  Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
  Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan opinnot suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetustunneilla ja ammattiluokissa. Opiskelu voi toteutua osin työympäristössä.

  Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään sähköisiä tiedonlähteitä.

  Opetuksessa hyödynnetään Museoviraston ja Helsingin kaupungin sekä muiden julkisten tahojen palveluja (vierailut, verkkomateriaalit).

  Vaihtoehtoiset suoritustavat
  Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain verkko-opintoina.

  Tutkinnon osan voi suorittaa osittain työssäoppimisen ohella integroituna.

  Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opintoihin Tutkinnon osan opintoja integroidaan ammatillisiin opintoihin alakohtaisten tehtävien ja harjoitusten avulla sekä osana työelämäkokonaisuuksia. Osa opetustunneista opiskellaan ammattitunneilla ammattiluokassa.
  Muuta tietoa Tutkinnon osaan voi kuulua opintokäyntejä. Opiskelijan tulee noudattaa työaikoja ja antaa kaikille työrauha. Opiskelijalla tulee olla mukanaan opiskelussa tarvittavat työvälineet, kirjat ja opiskeluun sopiva pukeutuminen.
  Elinikäisen oppimisen avaintaidot
  Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot