6.2.5 Spa spirit, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia spahoitokokonaisuuksia, jotka sisältävät sekä kasvojen että vartalon spa-hoidon.
Ammattitaitovaatimukset Arviointitaulukko

Opiskelija osaa

 • tehdä asiakkaalle erilaisia kasvojen ja vartalon spahoitokokonaisuuksia, kuten esimerkiksi vesi-, kylpy-, yrtti-, kivi-, kristalli-, turve-, lämpö- tai kylmähoitoja
 • spahoitojen hoitoaiheet ja vasta-aiheet
 • spahoitojen vaikutukset ihoon sekä kehon toimintaan ja hyvinvointiin
 • valita hoitoon sopivat hoitotuotteet
 • ohjata asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle spahoitoja sekä ihonhoitotuotteita
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
 • toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida omaa työtään ja sen tuloksia
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Viimeinen opiskeluvuosi
Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetustunneilla ja asiakaspalvelussa.

Työtaidot opitaan sekä parityöskentelyn avulla että omille malleille ja asiakkaille toteutettuna.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiset opinnot on opiskeltu opinnon alkaessa.
Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedonhankkiminen ja
oman työn suunnittelu sekä arviointi.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus sekä erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän osoittaa aktiivisuutta ja uutteruutta.