4.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan omaa työtään erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, asettamaan kullekin työvaiheelle palvelusopimuksen ja laatukuvauksen mukaisen tavoitteen, tunnistamaan palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautumaan niihin omatoimisesti. Opiskelija oppii myös havainnoimaan kiinteistön toimintakuntoa ja poistamaan havaitsemansa puutteet.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • selvittää kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelusopimuksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt
 • suunnitella työssään kohtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheet
 • kohdata kiinteistöpalvelujen tuottajan erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään
 • käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa
 • selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjota hänelle palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja
 • havainnoida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta
 • käynnistää tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuottajalla ja tarvittaessa hankkia ulkopuolista apua asiakkaalle
 • tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi
 • huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat
 • opastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen sisätiloissa (luokka- ja työsaliopetus) ja ulkoalueilla.

Lähiopetukseen integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Työelämän taidot – osa-alueen osaamistavoitteet.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään kiinteistöhoitoalan kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja. Tietokoneohjelmistoja käytetään mm. palvelusopimusten ja asiakirjojen laadinnassa.

Tutkinnon osan harjoitukset toteutetaan yksilösuorituksina ja muutaman opiskelijan pienryhmissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 3 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä ja työyhteisössä toimiminen.

 

Oppiminen, ongelmanratkaisu ja oman työn laadun arvioiminen.

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Taloudellinen ja laadukas toiminta

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi