Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet 412

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

KIINTEISTÖN YLEISHOITO

Kiinteistön yleishoitoon liittyvät työt Opiskelija perehtyy kiinteistönhoitajan yleisiin työtehtäviin ja -menetelmiin. Hän oppii tarkkailemaan kiinteistön yleiskuntoa ja toimintaa. Opiskelija oppii myös tekemään pienimuotoisia korjaustöitä ja kiinteistönhoitajalle sallittuja ns. ”jokamiehen sähkötöitä” opettajan ohjauksessa.
Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen Opiskelija suorittaa työturvallisuus- ja tulityökortin. Perehtyy työkalujen ja koneiden turvalliseen käyttöön ja ymmärtää henkilökohtaisten suojaimien käyttötarkoituksen ja merkityksen. Opiskelija oppii huolehtimaan omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään, ja tuntee toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa sopivien työmenetelmien, -materiaalien ja -välineiden valinnassa.

Työkalujen, -laitteiden ja -järjestelmien turvallista käyttöä harjoitellaan käytännössä ja erilaisin tuntitehtävien avulla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa dokumentit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa

KIINTEISTÖN VALVONTA-, OHJAUS- JA TURVAJÄRJESTELMÄT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kiinteistön valvonta- ja ohjausjärjestelmät Opiskelija oppii käyttämään kiinteistön kulunvalvonta- ja palonsammutusjärjestelmiä.

Opiskelija perehtyy kiinteistön valvonta-, ohjaus- ja turvajärjestelmiin ja oppii tarkkailemaan kiinteistön energiataloutta, kuntoa ja viihtyisyyttä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa