Valinnaiset osaamistavoitteet 513

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, VALINNAISET (3 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ruotsi sujuvaksi (1 osp)
Ruotsin kielen perusrakenteiden vahvistaminen ja sanaston laajentaminen Opiskelija vahvistaa ruotsin kielen kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitojaan arki- ja työelämässä. Opiskelija perehtyy ruotsin kielen rakenteisiin harjoittelemalla konjugaatioita, deklinaatioita sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestystä.

Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan ja laajentaa sanastoaan tutustumalla erilaisiin teknisen suunnittelun teksteihin kuten suunnitelma-asiakirjoihin ja tietomalleihin. Opiskelija tutustuu ruotsinkielisiin teknisen suunnittelun piirustusstandardeihin.

Puhu ruotsia! (1 osp)
Työelämän tilanteissa viestiminen ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee erilaisia teknisen suunnittelun alalla tarvittavia suullisia kielenkäyttötilanteita. Opiskelija ilmaisee ja perustelee mielipiteitään esimerkiksi laatimalla esitelmän yhteisesti sovitusta aiheesta. Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelutilanteissa toimimista esimerkiksi kysymällä, neuvomalla ja opastamalla asiakasta. Opiskelija asioi puhelimessa ruotsin kielellä.
Abbasta Zlataniin
-pohjoismaista kulttuuria (1 osp )
Kielen ja kulttuurin merkitys Opiskelija tutustuu Pohjoismaihin ja pohjoismaisen kulttuurin erityispiirteisiin esimerkiksi tekemällä esitelmän Pohjoismaihin liittyvästä aiheesta, lukemalla ruotsinkielisiä nettilehtiä, katsomalla pohjoismaisia elokuvia tai sarjoja sekä vierailemalla näyttelyissä tai kulttuurikeskuksessa.

Opiskelija perehtyy pohjoismaiseen monikulttuurisuuteen ja työkulttuureihin tutustumalla eri vaihto-ohjelmiin ja työmahdollisuuksiin Pohjoismaissa kuten Nordjobb-ohjelmaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja syventää opiskelijan toisen kotimaisen kielen rakenteita ja auttaa vahvistamaan niitä.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan. Opettaja arvioi ruotsinkielisen esitelmän.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden toisen kotimaisen kielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Muuta tietoa Toisen kotimaisen kielen valinnaiset opinnot opiskellaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, VALINNAISET (2 osp)

Toisen kotimaisen kielen, ruotsi, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet

 

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

 

Ruotsin etkot (2 osp)

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

Ruotsin kielen perusrakenteisiin tutustuminen

 

 

 

 

Lyhyiden tekstien ymmärtäminen

 

Tiedon hankkiminen

 

 

 

 

Opiskelija kertoo perusasioita itsestään ja harjoittelee arkipäivän kielenkäyttötilanteita kuten tervehdyksiä, hyvästelyjä, kiittämistä, kohteliaisuusfraaseja ja kysymistä. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee arkielämässä tarvittavaa ruotsin kielen perussanastoa. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista kirjallisten tehtävien sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä roolisimulaatioiden avulla. Opiskelija tutustuu ruotsin kielen äänteisiin, intonaatioon ja rytmiin suullisten harjoitusten avulla. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisen puheen ymmärtämistä kuuntelutehtävien avulla.

 

Opiskelija harjoittelee ruotsin kielen perusrakenteiden käyttöä ja perehtyy esimerkiksi persoonapronomineihin, apuverbeihin, artikkelien (en/ett) ja prepositioiden käyttöön, lukusanoihin sekä substantiivien yksikköön ja monikkoon. Opiskelija perehtyy ruotsin kielen sanajärjestykseen ja lauserakenteisiin harjoittelemalla myönteisten ja kielteisten väitelauseiden sekä kysymyslauseiden tekemistä. Opiskelija tutustuu verbien infinitiivin ja preesensin muodostamiseen ja käyttöön. Opiskelija harjoittelee perusrakenteita suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.

 

Opiskelija harjoittelee välittömiin tarpeisiin liittyvien viestien, kuten ohjeiden, kylttien ja lomakkeiden ymmärtämistä.

 

Opiskelija tutustuu perinteisten ja/ tai sähköisten sanakirjojen (esim. MOT-sanakirja) käyttöön ja muihin sähköisiin alustoihin, kuten Quizlet ja Opinaika.

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi

 

Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

 

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa ruotsin kielen rakenteisiin ja auttaa vahvistamaan niitä.

 

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

 

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

 

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.2.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ruotsin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella.

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa ruotsinkielistä puhetta ja tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Muuta tietoa Ruotsin kielen valinnaiset alkeisopinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

 

Arviointitaulukko

RUOTSI JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Ruotsin valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ruotsia jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija vahvistaa jatko-opinnoissa vaadittavaa ruotsinkielen taitoaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan lukemalla omaan alaansa liittyviä työelämätekstejä. Opiskelija esittelee alaansa liittyvän työvälineen tai -tehtävän.
Ruotsinkielisten tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan ja laajentaa sanastoaan lukemalla erilaisia tekstejä, kuten alan julkaisuja tai nettilehtiä. Opiskelija laatii ruotsinkielisen tekstin, kuten sähköpostin tai ilmoituksen.
Ruotsin perusrakenteiden hallinta Opiskelija syventää ruotsin kielen perusrakenteiden osaamistaan harjoittelemalla verbien konjugaatioita, apuverbejä, substantiivien deklinaatioita, pää- ja sivulauseen sanajärjestystä sekä prepositioita. Lisäksi opiskelija perehtyy ruotsin kielen passiivirakenteisiin.
Tiedon hankkiminen Opiskelija etsii tietoa alan jatko-opinto- ja työmahdollisuuksista. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelunsa tukena.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja syventää opiskelijan toisen kotimaisen kielen rakenteita ja auttaa vahvistamaan niitä. Opettaja valmentaa opiskelijoita jatko-opinnoissa vaadittavia koetilanteita varten, harjoittelemalla opiskelijoiden kanssa mm. ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan. Opettaja arvioi ruotsinkielisen sähköpostin tai ilmoituksen.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia jatko-opinnoissa vaadittavissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella kielellä.

Oma arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.2.

Muuta tietoa