4.1.3 LVI-järjestelmien hoito (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan huoltamaan tavanomaisia kiinteistöjen LVI-teknisiä laitteita kiinteistönhoito- ja palvelusopimusten, viranomaismääräysten ja
ohjeiden mukaisesti. Opitaan paikantamaan ja tunnistamaan LVI-järjestelmien ja laitteiden yleisimpiä toimintahäiriöitä ja niiden syitä, sekä arvioimaan korjaustarve ja työn kiireellisyys erilaissa asiakaspalvelutilanteissa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia erilaisissa LVI-järjestelmien ylläpitoon liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa
 • suunnitella oman työaikataulunsa
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti
 • toteuttaa LVI-huoltopalveluja kiinteistönhoito- ja palvelusopimusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • arvioida kiinteistön sisäilman laatua aistinvaraisesti
 • paikantaa LVI-teknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden yleisimpiä aiheuttajia
 • arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden
 • huoltaa tavanomaiset kiinteistöjen LVI-tekniset laitteet ja varusteet
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • arvioida omaa työsuoritustaan
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen (30 osp), sekä Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp) opintojaksot. Lisäksi hänellä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Jos edeltävä tutkinnon osa tai muuten hankittu osaaminen ei anna näitä valmiuksia, on hänen suoritettava kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna, jaksot 1-4.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla, työsalissa, laitevalmistajien koulutuksessa, sekä työssäoppimalla kiinteistönhoito- ja LVI-alan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään kiinteistöhoito- ja LVI-alan kirjallisuutta, laitevalmistajien ohjeita, verkkomateriaaleja ja talotekniikka-alan tietokoneohjelmia.

Tutkinnon osan harjoitukset toteutetaan yksilösuorituksina ja muutaman opiskelijan pienryhmissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla (15 osp). Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Jakso 1 (6 osp).
Jakso 2 (5 osp).
Jakso 4 (5 osp).
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa suoritetaan laitevalmistajien järjestämiä koulutuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: asiakaspalvelu, työryhmän jäsenenä ja työyhteisössä toimiminen.

 

Oppiminen, ongelmanratkaisu ja oman työn laadun arvioiminen.

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Taloudellinen ja laadukas toiminta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi