Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI, VALINNAISET (3 osp)

Äidinkieli, suomi, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Esiintymis- ja ryhmätyötaidot (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita luokkahuoneessa, työsalissa ja mahdollisuuksien mukaan eri ympäristöissä, kuten työmaalla. Hän tunnistaa sanattoman viestinnän merkityksen ottaa huomioon myös muiden näkemykset ja kulttuurierot viestinnässä. Hän esittää mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.
Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija tunnistaa omat roolinsa eri ryhmissä. Opiskelija harjoittelee ryhmäviestinnän tilanteita toimien yhteistyöhakuisesti osana ryhmää. Opiskelija osallistuu kokoukseen ja neuvotteluun joko harjoitustilanteessa luokassa tai aidossa tilanteessa esimerkiksi työpaikalla tai yrittäjyysopintoihin integroiden.

Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta metallialan aiheesta.

Tekstilajit (1 osp)
Erilaisten tekstilajien käyttö ja tulkitseminen Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien erilaiset tavoitteet ja vaikuttamiskeinot kirjallisuudessa ja ammatillisissa teksteissä.
Metallialan tekstien tunteminen ja tuottaminen Opiskelija tunnistaa, tuottaa ja muokkaa erilaisia rakennusalan tekstejä luokkaopetuksessa. Hän laatii kommentoivan referaatin jostain ajankohtaisesta työelämään liittyvästä aiheesta.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotojen ja merkitysten tunteminen Opiskelija lukee työelämään tai opiskeluun liittyvän lyhyen kaunokirjallisen tekstin.
Hän tuottaa lyhyen työelämään tai opiskeluun viittaavan/liittyvän kaunokirjallisen tekstin.
Luen ja tulkitsen (1 osp)
Kielen ja kirjallisuuden muotojen ja merkitysten tunteminen

Eri kirjallisuusgenreihin tutustuminen

Tekstin tulkitseminen ja vertaaminen muihin teksteihin

Opiskelija perehtyy erilaisiin tekstityyppeihin. Hän osoittaa kykenevänsä käsittelemään laajoja asiakokonaisuuksia ja tulkitsemaan niitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin, kokous- ja neuvottelutilanteisiin.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla alaan liittyvän suullisen esityksen valitsemastaan alaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia alaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja opiskelijan esitelmän pohjalta, käytännön ryhmätilanteissa sekä kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista oppitunnilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Tekstilajit (1 osp) integroidaan 2. vuonna johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneenasennus, Koneistus tai Levy- ja hitsaustyöt. Se on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina.

Esiintymis- ja ryhmätyötaidot (2 osp) integroidaan 2. vuonna johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneenasennus, Koneistus tai Levy- ja hitsaustyöt. Mikäli opetusta järjestetään, voidaan se suorittaa myös integroiden Yritystoiminta ja yrittäjyys -osaamiskokonaisuuden valinnaisten opintojen (3 osp) kanssa 1. vuonna.

ÄIDINKIELI JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Äidinkieltä jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien tunnistaminen ja tuottaminen Opiskelija perehtyy erilaisiin jatko-opinnoissa käytettäviin tekstilajeihin, kuten raporttiin, esseeseen ja tutkielmaan, lukemalla ja tuottamalla niitä. Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien tarkoituksen ja tekstien moniäänisyyden. Opiskelija oppii arvioimaan, analysoimaan ja kommentoimaan kriittisesti erilaisia lähdetekstejä.
Lähde- ja viitetekniikan tunteminen sekä suoran ja epäsuoran lainauksen keinojen hallitseminen Opiskelija tulkitsee ja käyttää suoran ja epäsuoran lainauksen keinoja ja oppii merkitsemään ohjeenmukaisesti tekstilähteet ja -viitteet näkyviin tuottamiinsa teksteihin.
Tekstin ymmärtäminen Opiskelija kehittää tekstinymmärtämistaitojaan lukemalla erilaisia asiatekstejä eritellen tekstin sisältöä ja merkityksiä. Opiskelija harjoittelee tekstin sisällön tulkitsemista laatimalla esim. tiivistelmän tai miellekartan. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin tekstinymmärtämistehtäviin.
Suullisen viestinnän taitojen syventäminen Opiskelija kehittää suullisen viestinnän taitojaan esiintymis- ja ryhmätyötilanteissa. Opiskelija harjoittelee ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin haastattelukysymyksiin ja ryhmätehtäviin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita ymmärtämään erilaisten jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien merkityksiä. Opettaja ohjaa opiskelijoita kehittämään suullisen viestinnän valmiuksia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajituntemusta, tekstinymmärtämistä sekä suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti opiskelijan jatko-opintovalmiudet äidinkielen osaamisen osalta.

Oma arviointitaulukko

Muuta tietoa