Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunnan perusosaaminen
Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen Opiskelija toteuttaa yhteistä liikuntasuunnitelmaa säännöllisesti muita kannustaen liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.
Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen Opiskelija kehittää motorisia taitojaan monipuolisesti eri liikuntalajeja harjoitellen, aktiivisesti osallistuen ja muut opiskelijat huomioiden.
Opiskelijan toimintatapojen sekä toimintaympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittäminen Opiskelija arvioi ja testaa kuntoaan eri menetelmin.

Opiskelija osallistuu liikuntatapahtumiin mahdollisuuksien puitteissa.

Terveystiedon perusosaaminen
Ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien huomioiminen Opiskelija hankkii tietoa ravitsemuksen merkityksestä sekä tupakoinnin ja päihteiden vaikutuksesta erilaisten harjoitustehtävien avulla.
Liikuntasuunnitelman laatimisen osaaminen Opiskelija laatii liikuntapiirakan avulla itselleen terveysliikuntasuunnitelman.
Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ymmärtäminen Opiskelija huomioi suunnitelmassaan unen ja levon tarpeen sekä merkityksen ja seuraa suunnitelmansa toteutusta päiväkirjan avulla.

Opiskelija selvittää erilaisten tehtävien avulla mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille.

Turvallinen toimiminen ja ergonomian tärkeyden ymmärtäminen, tapaturmien ehkäiseminen ja toimiminen ensiaputilanteessa Opiskelija tutustuu luokkaopetuksessa ensiaputoimintaan käyttäen apuna tehtäviä ja audiovisuaalista materiaalia.

Opiskelijat tutustuvat ammattialoittain oman alansa kuormitustekijöihin ja ergonomiaan omassa toiminnassaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppilasta lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa
Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnissa painottuvat seuraavat asiat:

  • Opiskelijan asenne liikuntaa kohtaan
  • Opiskelijan halu oppia liikuntataitoja
  • Opiskelijan asenne muita oppilaita kohtaan
  • Oppitunnin omatoiminen edistäminen ja yhteistyö muiden opiskelijoiden ja opettajan välillä
  • Aikataulujen noudattaminen
  • Lajinmukainen varustautuminen liikuntatunneille

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät, opiskelijan oma-aloitteisuus, tuntiaktiivisuus sekä loppukoe.

OPH:n tutkinnon perusteiden työkyvyn ylläpidon, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa
Liikunnan perusosaaminen opiskellaan ensimmäisenä vuonna Asennuksen ja automaation perustöiden yhteydessä.

Liikunnan opiskelu toteutetaan kaksi oppituntia kerrallaan. Välituntia ei pidetä. Tunneista varataan riittävä aika peseytymiseen, vaatteiden vaihtoon sekä suorituspaikkojen väliseen liikkumiseen.

Opiskelijan tulee pukeutua asiallisesti sää huomioiden myös ulkona tapahtuville liikuntatunneille.

Terveystiedon perusosaaminen opiskellaan ensimmäisenä vuonna Levytöiden ja hitsauksen perustöiden yhteydessä.

Terveystiedon perusosaaminen järjestetään luokkaopetuksena sekä ammattialoittain ammatillisten oppiaineiden tiloissa.