4.2.4 Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja tekee työohjeiden ja piirustusten mukaan monimuotoisia levyosia jollakin CNC-ohjatulla
levyntyöstökoneella (laser-, vesi-, poltto- ja plasmaleikkauskoneella tai robotilla ja siihen kiinnitetyillä laitteilla). Hän oppii tuntemaan käyttämänsä koneen toimintaperiaatteet ja käyttämään sitä
turvallisesti ja tuottavasti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • valmistaa monimuotoisia kappaleita CNC-ohjatulla levytyökoneella
 • siirtää valmisohjelman CNC-koneeseen
 • ohjelmointiohjelman toimintatavan
 • tehdä CNC-ohjatulle levyntyöstökoneelle levyosien leikkaukseen liittyviä ohjelmia piirustusten mukaisesti (CNC-laserleikkauskone, CNC-vesileikkauskone, CNC-polttoleikkauskone, CNC-plasmaleikkauskone tai robotti)
 • lukea valmista ohjelmaa ja tulkita sitä sekä tehdä siihen tarpeelliset korjaukset
 • parametriohjelmoinnin perusteet
 • leikattavan levyn materiaalimerkinnät
 • käyttää nosturia ja siirtää levyt leikkauspöydälle aiheuttamatta vaurioita materiaalille
 • lasertyöstön tärkeimmät käyttöalueet teollisuudessa
 • selvittää käytettävän laserin laserluokan sekä laserluokkaa vastaavat vaaratekijät ja käyttöturvallisuusvaatimukset
 • valita ja säätää leikkausparametrit
 • suorittaa levyn paikoitusajoon kuuluvat toimenpiteet
 • vesileikkauslaitteen toimintaan ja käyttöön liittyvät tapaturmavaarojen ja terveyshaittojen estämiseen käytettävät suojelutoimet
 • ymmärtää korkean käyttöpaineen aiheuttamat rasitukset laitteistolle
 • ymmärtää vesileikkauksessa aiheutuvan leikkausäänen haitat ja suojautumisen
 • vesileikkauslaitteiston rakenteen, toimintaperiaatteen ja ohjauslaitteet
 • suorittaa levyn paikoitusajoon kuuluvat toimenpiteet
 • suorittaa laitteiston käyttöhuoltoon kuuluvat tehtävät ja tietää tarkastettavat kohteet
 • yleisimmät hitsausrobottijärjestelmät ja niissä käytetyt ohjelmointitavat
 • robotin koordinaatistot ja liiketyypit
 • ohjelmoida ja käyttää työpaikkansa hitsaus- tai kappaleenkäsittelyrobottia.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää työssäoppimista työpaikalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja, alan ammattikirjallisuutta sekä oppikirjoja

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa tunnustettua osaamistaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Levy ja hitsausalan CNC-valmistuksen tutkinnon osassa painotetaan erityisesti työn laatua ja huolellista työskentelyä. Kaikki harjoitteet, joita tehdään, tulee voida myydä asiakkaalle.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi