Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

HITSAUSALAN STANDARDIT JA LAATUVAATIMUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Levytyöpiirustusten lukeminen Opiskelija lukee ja tulkitsee levytyöpiirustuksia. Opiskelija opettelee piirustusmerkkien tarkoituksen ja mitoitusperiaatteet. Hän oppii tuntemaan kokoonpanopiirustuksien hitsausmerkit.
Opiskelija tutustuu muoto- ja sijaintitoleransseihin ja niiden merkitykseen työskentelyssä.
Työvaihesuunnitelmien laatiminen Opiskelija laatii harjoitus- ja asiakastöistä työvaihesuunnitelman sekä levynkäytön suunnitelman ja leikkauslistan. Hän laskee raaka-aineen menekin ja hinnoittelee työhön käytettävän materiaalin.
Levityspiirrosten piirtäminen Opiskelija tekee levityspiirroksia harppia ja viivaimia käyttäen
CAD-piirtäminen Opiskelija tekee erilaisia levityspiirroksia tietokoneavusteisesti.
Piirroittaminen Opiskelija tutustuu eri piiroitustekniikoihin ja käyttää piirroittamiseen käytettäviä välineitä tarkoituksenmukaisesti.
Harjoittelu Opiskelija laatii levityspiirroksia työharjoituksiinsa, piirroittaa ja leikkaa levyaihioita saamiensa ohjeiden ja työpiirustusten mukaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

OHUTLEVYJEN KÄSITTELY JA MUOKKAAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohutlevyjen kuvioleikkaukset Opiskelija käyttää ohutlevyjen kuvioleikkauksiin käsinleikkaussaksia. Opiskelija opettelee ohutlevyjen kuvioleikkauksen käyttäen sähkökäyttöisiä käsileikkauslaitteita kuten nakertimia ja leikkureita.

Opiskelija tutustuu monitoimikoneen (niplerin) käyttöön. Opiskelija suorittaa suora- ja ympyränkaarileikkauksia harjoitustöidensä yhteydessä käyttäen koneen ohjaimia ja harppilaitetta. Opiskelija opettelee terävälyksien oikean säädön ja valitsee oikean iskutavan omaan työhönsä.

Kaarisaksien käyttö Opiskelija käyttää kaarisaksia tehdessään ohutlevyjen suoraleikkauksia.
Suuntaisleikkureilla leikkaaminen Opiskelija tutustuu suuntaisleikkurin toimintaan ja leikkurin säätöihin. Opiskelija selvittää turvallisen käytön määräykset ja ohjeet ennen leikkaustyön aloittamista. Opiskelija suorittaa tarvittavat säätötoimet ottaen huomioon leikattavan levyn kovuuden paksuuden ja leikkausleveyden.

Opiskelija suorittaa levyjen leikkauksia piirroitusta apuna käyttäen valoviirun avulla sekä leikkaa takavastetta ja kulmaviivainta käyttäen.

Levyn kulmiminen Opiskelija opettelee kulmimiskoneen käytön, ohjaimien asettelun ja kulmimisen suorittamisen tehdessään laatikkomaisia levyrakenteita.
Särmääminen Opiskelija opettelee särmäyskoneen turvallisen käytön, koneen käynnistämisen ja referenssiin ajon. Opiskelija tutustuu eri ohjelmointitapoihin sekä ohjelmoinnissa koneelle syötettäviin parametreihin.

Opiskelija ohjelmoi särmäyspuristimen omaan työhönsä sopivalla tavalla. Opiskelija suorittaa koetaivutuksen ja tekee tarvittavat korjaukset takavasteen ja kulman suhteen.

Vaotusten tekeminen Oppilas suorittaa sikkikoneella vaotuksia ja reunan kääntöjä tehdessään jäykistemuotoja ohutlevyrakenteisiin ja valmistellessaan saumarakenteita. Opiskelija tekee tarvittavat kehräasetukset ja asettaa ohjaimet ja leikkuurissat omaan työhönsä sopiviksi.
Levyn pyöristäminen Opiskelija laskee pyöristettävän levyn oikaistun pituuden ottaen huomioon levyvahvuuden vaikutuksen (keskihalkaisija) oikaistuun pituuteen.

Opiskelija harjoittelee tekemään levyn pyöristämisen symmetrisellä ja epäsymmetrisellä pyöristyskoneella. Opiskelija ottaa huomioon pyöristyskoneen rakenteesta johtuvan mahdollisen esitaivustustarpeen. Hän pyöristää mittatarkan lieriövaipan saamiensa työtapakohtaisten toleranssien vaatimaan mittatarkkuuteen.

Opiskelija harjoittelee tekemään katkaistujen loivien ohutlevykartioiden pyöristyksen tavallisella pyöristyskoneella.

Opiskelija valmistaa erilaisia tuotteita ohutlevystä harjoitus- ja asiakastöiden yhteydessä saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

OHUTLEVYJEN LIITOSTEKNIIKAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Saumaaminen Opiskelija harjoittelee tekemään eri saumaustyyppien esivalmistelun ja saumaamisen. Opiskelija mitoittaa sauman saumatyypin ja levyvahvuuden asettamien vaatimusten mukaan.
Hän suorittaa saumauksia ohutlevyrakenteita valmistaessaan.
Liimaaminen Opiskelija suorittaa ohutlevyliitoksien liimauksia metalliliimoja käyttäen.
Ruuviliitosten tekeminen Opiskelija liittää ohutlevyjä toisiinsa ruuviliitosta käyttäen.
Vetokaraniittausten tekeminen Opiskelija tekee vetokaraniittauksia levyliitosten kokoonpanoissa ja erilaisissa lukitsemistilanteissa.

Opiskelija tutustuu eri levymateriaalien vaatimiin käsittelyohjeisiin ottaen huomioon materiaalikovuudet pinnan laatuvaatimukset ja pinnoitteen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

OHUTLEVYJEN LIITOSHITSAUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsauksen laatuvaatimusten tunteminen Opiskelija tutustuu standardin SFS EN 5817 laatuvaatimuksiin hitsausluokkien B, C ja D suhteen.
Vastushitsauksen toimintaperiaatteiden hallitseminen Opiskelija tutustuu vastushitsausmenetelmään ja laiteratkaisuihin.
Soveltuvuus Opiskelija tutkii vastushitsauksen soveltuvuuden eri raaka-aineille ja raaka-ainevahvuuksille.
Vastushitsausten (pistehitsausten) tekeminen Opiskelija suorittaa pistehitsauksia erilaisissa harjoituksissa ja asiakastöissä.
Hitsauksen esivalmistelun tekeminen Opiskelija suorittaa hitsausrailojen valmistuksen sekä mahdollisen esivenytyksen ennen varsinaista hitsausta

Opiskelija tutustuu ohutlevyjen silloitusohjeisiin ja suorittaa silloitukset ohjeen vaatimalla tavalla.

MAG-hitsausten tekeminen Opiskelija suorittaa MAG-umpilankahitsauksia ohutlevyliitoksiin eri hitsausasennoissa.
MIG-hitsausten tekeminen Opiskelija suorittaa MIG-hitsauksia eri hitsausasennoissa käyttäen tarvittaessa juuritukea ja juuren suojausta. Hän valitsee oikean suojakaasun työhönsä.
TIG-hitsausten tekeminen Opiskelija hitsaa TIG-hitsausprosessilla ohutlevyjä ja oppii tunnistamaan eri juurensuojaustekniikat ja laitteet.

Opiskelija valmistaa tarvittaessa juurituen hitsaustyöhönsä tai käyttää saatavilla olevia juuritukilaitteita.

Viimeistelytöiden tekeminen Opiskelija suorittaa hitsaussaumojen viimeistelytyön tarpeen mukaan. Hän suorittaa hitsatun sauman venytyksen ja oikomisen.
Opiskelija opettelee peittaamaan hitsisauman ja kiillottaa sauman tarvittaessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa