Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

MONIAKSELINEN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Moniakselisen työstökoneen mahdollisuuksien tunteminen Opiskelija tutustuu koneiden lisäakseleiden liikkeisiin ja niiden avulla saavutettaviin etuihin.
Indeksoivan ja jatkuvan moniakselikoneistuksen hallitseminen Opiskelija määrittää eri kappaleille kustannusten kannalta suotuisat akselimäärät.
Työkappaleen kiinnityksen ymmärtäminen moniakselisen hyödyn saavuttamisessa Opiskelija vertaa ja testaa erilaisten kiinnitystapojen etuja ja haittoja moniakselisen koneistuksen yhteydessä.
Ohjelmointimenetelmien
erojen tunteminen (CAM- ja koneeseen integroitu ohjaus)
Opiskelija käy läpi koneiden käyttö- ja ohjelmointitavat sekä arvioi ohjelmointitavan merkitystä valmistettavuus- ja kustannusnäkökulmasta.
Laskentatehon vaatimusten ja niiden tuomien rajoitusten tunteminen CAM- ympäristössä Opiskelija testaa eri ratatyyppien ja niissä määritettyjen askellusparametrien merkityksen radan generoimiseen vievän ajan kannalta.
Postprosessorin tunteminen ja sen merkityksen ymmärtäminen Opiskelija tutustuu postprosessorin generoidun koodin laatuun ja virheiden mahdollisiin seurauksiin.
Ohjelman virheiden tunnistaminen ja korjaaminen Opiskelija testaa virheelliset ohjelmat, etsii virheet sekä korjaa ne.
Postprosessorin tekemien virheiden tunteminen ja korjaaminen Opiskelija tutkii virheellistä NC-koodia ja korjaa sen.
Työkalumakasiinien hallitseminen Opiskelija tarkastelee työkalumakasiinin koon vaikutusta valmistuksen kustannustehokkuuteen.
Kotiaseman ja teränvaihtoaseman erojen ymmärtäminen Opiskelija tutkii koneen perusasemien sijainnit.
Nollapisteen ymmärtäminen Opiskelija käy läpi nollapisteiden asetukset ja niiden muuttamisen eri työstökoneilla sekä niiden yhteydet CAM-ympäristön asetuksiin.
Teräasetusten hallitseminen, terien luominen ja määritteleminen Opiskelija käy läpi teräasetuksien erilaiset toteutustavat sekä yhteydet CAM-ympäristöön. Opiskelija luo ja määrittää erilaisia työkaluja sekä CAM-ympäristössä että koneen oman ohjauksen kautta.
Lastuamisarvojen säätäminen Opiskelija tarkastelee lastuamisarvojen säätömahdollisuuksia sekä arvojen ohjelman ajonaikaisia säätömahdollisuuksia CAM- ja ohjauksen ympäristössä.
Kosketusanturin käyttäminen Opiskelija tutustuu erilaisten anturityyppien käyttöön ja soveltuvuuteen.
Teräkorjainten tunteminen Opiskelija tarkastelee teräkorjaimien käyttömahdollisuuksia sekä korjausarvojen syöttämistä ohjaukseen.
Simuloinnin ja konesimuloinnin erojen hallitseminen Opiskelija tutustuu erilaisiin simulointityyppeihin ja niiden lopulliseen toimintavarmuuteen sekä kustannuseroihin.
Mittapöytäkirjan luominen Opiskelija luo mittapöytäkirjan koneistetusta kappaleesta ja tutkii automaattisen koneistuksen jälkeisen mittapöytäkirjan toimintatapaa.
Työstömenetelmien taloudellisuuden tunteminen Opiskelija tekee laskelmat eri työstömenetelmien kustannustehokkuudesta ja taloudellisesta ohjelmoinnista kappalemäärät huomioiden.
IT6-vaatimusten noudattaminen Opiskelija tekee ohjelmat ja valmistaa harjoituskappaleita IT6-vaatimukset täyttäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aiheen perusteet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet. Opiskelija seuraa opettajan ohjauksessa opintojensa kulkua. Arviointi tapahtuu opettajan toimesta, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön.
Muuta tietoa